SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 893

IZZIV ZA UČITELJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI: UPORABA IKT ZA MOTIVIRANJE IN  DOSEGANJE BOLJŠIH UČNIH DOSEŽKOV

Challenges for teachers of pupils with learning difficulties: use of ICT to motivate and achieve better learning achievements

Špela Bagon
Osnovna šola Marije Vere Kamnik

Povzetek

V današnjem času bi morala biti raba IKT utečena praksa v učnem procesu ne le pri učencih s povprečnimi in visokimi učnimi sposobnostmi, ampak tudi pri tistih, ki imajo težje učne težave. Namesto tega pa se še vedno pojavlja, da je raba IKT pri teh učencih kvečjemu le izziv za nekatere učitelje. Cilj prispevka je zato predstaviti rezultate raziskave, narejene med osnovnošolci z učnimi težavami, o tem, kakšna sta odnos in motivacija do uporabe IKT v učnem procesu, kakšno je njihovo prepričanje o lastni zmogljivosti uporabe računalnika in vpliv pogostosti uporabe računalnika pri nivojskih urah in doma na vse to. Rezultati raziskave bodo pripomogli k temu, da bodo učitelji prepoznali pozitiven vpliv rabe IKT tudi pri učencih z učnimi težavami in da v bodoče raba IKT pri učencih z učnimi težavami ne bo več izziv, ki ga sprejmejo le nekateri učitelji, ampak dobra praksa.

Ključne besede: učenci z učnimi težavami, IKT, motivacija, učni dosežki.

Abstract

Today should be the use of ICT standard practice in the learning process not only for pupils with average and high learning ability, but also for those who have serious learning difficulties. Instead, it still appears that the use of ICT for these pupils is just a challenge for some teachers. The aim of this paper is therefore to present the results of research carried out among pupils with learning difficulties, about what are the attitude and motivation to use ICT in the learning process, what is their belief of their own capacity of computer usage and impact frequency level of computer use in hours at home and at school. The survey results will be contributed to the fact that teachers recognize the positive impact of the use of ICT with pupils with learning difficulties and that the future use of ICT for pupils with learning difficulties will be more than just a challenge, which is adopted by only a few teachers, but it will be a good practice.

Key words: pupils with learning difficulties, ICT, motivation, learning achievements.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK