SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 931

»TUDI MAJHNI SMO LAHKO VELIKI« SPODBUJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI V VRTCU BISTRICA

»Even the small ones can act like the big ones«
The encouragement of information literacy in the kindergarten Bistrica«

mag. ERIKA HVALA
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Enota Vrtec

Povzetek

Informacijska družba zahteva že v obdobju otroštva in mladostništva od posameznika sodobna informacijska znanja in spretnosti, ki so pomemben del funkcionalne pismenosti. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) je že del vsakdana večine predšolskih otrok, zato je pomembno, da znamo v vrtcih oblikovati takšno informacijsko učno okolje, ki bo pri njih omogočalo optimalen razvoj spretnosti in veščin, aktivno učenje in nadgrajevanje pridobljenega znanja. Pri tem so ključni udeleženci tudi starši, ki potrebujejo usmerjanje in podporo pri ustreznem uvajanju otrok v svet IKT-ja. V Vrtcu Bistrica z načrtovanimi in sistematičnimi dejavnostmi spodbujamo in razvijamo informacijsko (funkcionalno) pismenost in posledično družinsko informacijsko-komunikacijsko pismenost z različnimi pristopi (sodelovanje in delo v spletnem učnem okolju z otroki in s starši – spletna zbornica, spletne igralnice, spletna stran, uporaba i-table, računalniški kotički in krožek, računalniški programi  ter uporaba ostalih oblik IKT). Namen prispevka je prikaz modela izkušnje dobre prakse Vrtca Bistrica na področju spodbujanja razvoja zgodnje informacijske pismenosti predšolskih otrok, saj smo v  enem šolskem letu v sodelovanju z matično OŠ vzpostavili učinkovit model dela z IKT v vrtcu. Najbolj razveseljujoča pa je ugotovitev, da smo z uvajanjem IKT-ja pozitivno vplivali na porajajočo se pismenost otrok in posledično na družinsko pismenost.

Ključne besede: IKT-pismenost, vrtec, družinska pismenost.

Abstract

Already in the period of childhood and adolescence the information society requires from individuals modern information knowledge and skills, which are an important part of functional literacy.  ICT technology has become a part of everyday life for the majority of pre-school children. Therefore, it is important that in kindergartens we know how to establish such information learning environment, which will enable children an optimum development of skills, active learning and the upgrade of gained knowledge. Furthermore, important actors in this are also parents, who need guidance and support in an appropriate introduction of the ICT world to their children.
By planned and systematic activities the Kindergarten Bistrica encourages and develops information (functional) literacy and consequently family ICT literacy with different approaches (cooperation and work in web learning environment with children and parents – »web staffroom«, web playrooms, web page, the use of interactive blackboard, computer area and course, computer programs and the use of other ICT tools). The purpose of this contribution is to show the experience model of good practice of the Kindergarten Bistrica in the field of encouraging the development of early information literacy of preschool children. In cooperation with our home primary school the kindergarten has established an efficient model of using ICT in kindergarten in only one year.  Finally, the most delightful is the observation that the introduction of ICT has had positive effects on emerging literacy of children and consequently on literacy of the families.

Keywords: ICT literacy, kindergarten, family literacy.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK