SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1029

Z ANGLEŠČINO OD LINEARNE FUNKCIJE DO MARATONA

From the linear function to marathon with English

Melita Gorše Pihler, Živa Gabrijelčič
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Povzetek

Posodobljeni učni načrti za osnovno šolo vsebujejo številne didaktične in vsebinske novosti. Timi učiteljev bi morali učence naučiti povezovati usvojeno znanje v smiselne celote, uporabne v nadaljnjem življenju. V prispevku je predstavljeno vključevanje teh novosti pri obravnavi linearne funkcije.
Učiteljici angleščine in matematike sva za devetošolce pripravili projektno delo. Potekalo je kot timsko poučevanje dveh učiteljic in vsebovalo medpredmetno povezavo matematike, angleščine in športne vzgoje. V projektnem delu so učenci uspešno izkoristili prednosti, ki jih ponuja uporaba IKT: programsko orodje za delo z grafi funkcij, spletno učilnico, i-tablo, svetovni splet, spletno aplikacijo Wordle ... V petih šolskih urah so spoznali osnovne pojme o linearni funkciji v angleščini, naučili so se uporabljati programsko orodje za delo z grafi funkcij, raziskali so pomen koeficientov linearne funkcije in spoznali matematično modeliranje. Ker je bila tema povezana s področjem športne vzgoje, sta pri projektnem delu sodelovala tudi učitelja športne vzgoje. Pri delu sva uporabili sodobne učne oblike in strategije pouka.
Uporaba IKT se je izkazala kot uspešno orodje pri motivaciji, individualizaciji, diferenciaciji, medpredmetnem povezovanju, raziskovanju in modeliranju, s čimer so učenci dosegali tudi taksonomsko višje učne cilje. Učenci so bili aktivni udeleženci učnega procesa. Z vključenimi dejavnostmi so razvijali ključne kompetence za vseživljenjsko učenje.

Ključne besede: linearna funkcija, program Graph, matematično modeliranje, bralna pismenost, medpredmetno povezovanje.

Abstract

Updated curricula for elementary school contain many teaching and contents innovations. Teams of teachers should teach students how to link the acquired knowledge in coherent wholes useful in the future life. The integration of these new features when dealing with linear functions is presented in this article.
The teachers of mathematics and English have prepared a project work for the students of the 9th year. It was a team work of two teachers with the elements of cross-curricular integration of mathematics, English and PE. In this project work the students successfully used the advantages offered by ICT: software tools to work with graphs, the school's virtual classroom, the i-board, the internet, Wordle etc. The students have learned basic concepts of linear function in English, they have learned how to use the software tool to work with graphs, they have researched the meaning of the coefficients of the linear function and they have learned about mathematical modelling. As the topic was linked to PE the teachers of PE were also involved. We used the contemporary learning forms and strategies for this project.
The use of ICT has proven to be an effective tool for motivation, individualisation, differentiation, cross-curricular integration, researching and mathematical modelling with which the students achieved higher goals. The students were active participants in the learning process. With these activities the students were developing core competencies for lifelong learning.

Keywords: linear function, program Graph, mathematical modelling, reading literacy, cross-curricular links.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK