SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 1039

UPORABA SPLETNIH UČILNIC V DIJAŠKEM DOMU

VLE in boarding schools

Kristijan Ploj, Gregor Rusjan
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška

Povzetek

V skladu z pridobivanjem e-kompetenc smo vzgojitelji v Dijaškem domu Antona Martina Slomška (DD AMS) začeli uporabljati spletne učilnice pri svojem vzgojnem delu z dijaki. Namen uporabe spletnih učilnic ni le poznati tehnologije, ki bi jo naj uporabljali učitelji in dijaki, temveč tudi v širokih možnostih nadgradnje vzgojno izobraževalnega dela - na eni strani na področju obravnavanih tem ter vzgojno izobraževalnih ur (VIU), na drugi pa kot nadgradnja integracije mladostnika na več nivojih bivanja v dijaškem domu. Tako spletna učilnica v dijaškem domu ne deluje le kot odlagališče povezav in informacij temveč kot interaktivno okolje, v katerem lahko dijaki sooblikujejo teme VIU in preko njih izražajo svoje interese za nadaljnjo delo. Dijaki preko spletnih učilnic izbirajo in se odločajo za dodatno ponudbo dejavnosti v dijaškem domu in s tem aktivno sooblikujejo življenje v domu. V članku je predstavljenih nekaj primerov dobre prakse uporabe spletnih učilnic v dijaškem domu.

Ključne besede:
Moodle, dijaški dom, vzgojno izobraževalna ura, sodelovalno delo z dijaki, e-kompetentni vzgojitelj.

Abstract

In accordance with the acquisition of e-competence, educators in the Boarding School Anton Martin Slomšek (DD AMS) began to use the virtual learning environment in our educational work with students. The purpose of using online classrooms is not only to know the technology that should be used by teachers and students, but the purpose is also in the wide options for upgrading of educational work. On the one hand on the covered topics and educational hours (VIU), on the other hand as an upgrade of adolescent integration at several levels of staying in the boarding school. Thus, a virtual classroom in the boarding school not only acts as a repository of links and information, but also as an interactive environment, in which students can shape the VIU topics, and through them express their interests in further work. Through virtual classrooms, students choose and decide for additional activities in the boarding school. In this way they are active co-creators of life in the boarding school. The article presents several examples of good practice in the use of virtual classrooms in the student dormitory.

Keywords: Moodle, boarding school, educational hour, collaborative work with students, e-competent teacher.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK