SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1099

POUČEVANJE VRSTNIKOV S POMOČJO IKT ORODIJ

Peer teaching with ICT tools

Dejan Cvitkovič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 
Mojca Strnad
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljana

Povzetek

S terminom poučevanje vrstnikov opredelimo proces, ko vlogo učitelja prevzame učenec – vrstnik učečega in enakovreden udeleženec v običajnem procesu izobraževanja. Tovrstno poučevanje pozitivno vpliva na vse vključene udeležence učnega procesa. V prispevku so podana teoretična izhodišča poučevanja vrstnikov, ki ima v literaturi in praksi veliko privržencev. Opisan je primer izvedenega praktičnega eksperimenta, v katerem sta dijaka s pomočjo IKT orodij v prostem času svoje znanje informatike prenašala na sošolca. Prispevek podrobneje opisuje potek eksperimenta, težave, ki so ob tem nastale, in kako smo jih rešili. Po uspešno izvedenem eksperimentu, kjer sta oba učenca dosegla zastavljene cilje, so vsi udeleženci podali svoja mnenja in izkušnje. Poučevalca sta bila zadovoljna z doseženimi cilji in dejstvom, da jima je z veliko vloženega truda uspelo vrstnika naučiti določeno snov. Sta pa priznala, da se jima je poučevanje zdelo lažje. Učencema se je tovrstno učenje zdelo sproščeno in učinkovito. Na podlagi pozitivne izkušnje je verjetnost, da poučevanje vrstnikov uporabimo namesto klasičnega poučevanja še kdaj, zelo velika.

Ključne besede: poučevanje vrstnikov, IKT, Linux, Ubuntu.

Abstract

The term peer teaching defines the process when a student (a peer learner and equal participant in the normal educational process) takes the role of a teacher. Such teaching has a positive impact on all parties involved. In this paper, the theoretical foundations of teaching peers are presented, which has many followers in literature and in practice. A case of practical experiment carried out is presented in which the students passed their knowledge of informatics to their classmates with the help of ICT tools in their spare time. The paper describes in detail the course of the experiment, the problems that were encountered and how we solved them. Following a successful experiment, where both students achieved the goals, all the participants expressed their views and experiences. Peer teachers were satisfied with the achieved goals and the fact that, despite the fact they had to put a lot of effort into that their peers managed to learn particular topic. However, they acknowledged that they thought teaching was easier. Peer learners found this type of teaching more relaxing and efficient. Based on the positive experience it is very likely that we will use this method instead of traditional teaching again.

Keywords: peer teaching, ICT, Linux, Ubuntu.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK