SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 949

SLOVENSKI UČNI KROGI – DO E-KOMPETENC V DOMAČEM JEZIKU S PRIDIHOM MEDNARODNOSTI

Slovenian learning circles - towards e-competences in mother tongue with an international touch

Merita Korenica
Osnovna šola Trnovo

Povzetek

Projekt Slovenski učni krogi (SUK) je nastal po vzoru mednarodnega Global Teenager Project, le da poteka v materinščini in je osredotočen na lokalno skupnost in Slovenijo. Ker spodbuja zavedanje, da je vsako lokalno vprašanje tudi globalno in vsako globalno vprašanje tudi lokalno, ohranja mednarodni vidik. SUK smo v letu 2012 izvedli dvakrat, vsakokrat pa so sodelovale osnovne in srednje šole. Izkušnje so zelo pozitivne, saj je delo pri projektu pomagalo graditi odnose med učenci oziroma dijaki, med učitelji ter med učenci oziroma dijaki in učitelji. Projekt tudi krepi sodelovanje vsake od udeleženih šol z njenim okoljem, izboljšuje poznavanje domovine, spodbuja zavedanje o lokalnih in širših problematikah, uvaja učence in dijake v raziskovalno delo ter spodbuja konstruktivno reševanje problemov in kritično razmišljanje. Čeprav je IKT pri tem predvsem sredstvo za komuniciranje, raziskovanje, predstavitve izdelkov in evalvacijo, projekt pri udeležencih hkrati razvija spretnosti uporabe znanih in novih naprav in aplikacij. Odlika projekta je tudi jasna in preizkušena struktura, kjer vsaka faza spodbuja določene ključne kompetence. Seveda projekt spremljajo tudi izzivi, od preobremenjenosti udeležencev preko tehničnih težav z IKT do problema vrednotenja dela posameznih učencev oziroma dijakov, a se že veselimo nove izvedbe SUK v letu 2013.

Ključne besede: sodelovalno projektno delo, IKT, Slovenija, okolje (lokalno in širše), evalvacija.

Abstract

The Slovenian Learning Circles (SLC) project is based on the Global Teenager Project, except that it is carried out in mother tongue and focused on the local community and the country. By encouraging awareness that every local issue is also global and vice versa, the project maintains an international aspect. It started in 2012 with two learning circles involving middle and secondary schools. The experience has been overwhelmingly positive, because the project work has helped building relations among the pupils/students, the teachers and between the pupils/students and the teachers. The project also strengthens the cooperation of each participating school with its local community, improves knowledge about the home country, encourages awareness of local and wider problems, introduces pupils/students to research and fosters constructive problem-solving and critical thinking. While ICT is involved primarily as a tool for communication, research, presentation of results and evaluation, the project also develops participants' skills in using known and new devices and applications. Another strong point of the project lies in its firm and well-tested structure, whereby each phase helps developing certain key competences. Naturally, the project is also facing some challenges, ranging from the participants' lack of time through technical problems with ICT to the issue of evaluating individual pupil's/student's contribution, but we are looking forward to the new edition of SLC in 2013.

Keywords: cooperative project work, ICT, Slovenia, community (local and wider), evaluation.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK