SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1114

PL@TONOV@ VOTLIN@ D@NES – MED RESNIČNOSTJO IN MANIPULACIJO

PLATO'S CAVE TODAY – Between Reality and Manipulation

Sofija Baškarad
Srednja šola Domžale

Povzetek

Filozofija je predmetno področje, ki se zelo pogosto poslužuje vizualizacij, da bi predstavilo mišljenje. Ena izmed slovitih vizualizacij je tudi prispodoba o Platonovi votlini. V članku bomo skušali predstaviti, kako z uporabo digitalnega fotoaparata in računalnika doseči, da dijaki pri pouku prevzamejo aktivno vlogo in da pri obravnavi snovi ne pride le do razumevanja, ampak da dosegajo taksonomsko višje učne cilje. Z medpredmetno povezavo z informatiko dijaki preko razumevanja pridejo do uporabe, v nekaterih primerih pa tudi do analize in sinteze.  Z obdelavo lastnih fotografij, komentiranjem in utemeljevanjem komentarja ob delu v skupinah dijaki posodobijo Platonovo prispodobo o votlini za današnji svet vizualnega. Učni proces tako ni več enosmeren in socialno nepovezan, temveč z delom v skupini ob prisotnosti dveh učiteljev ter ob končni javni predstavitvi iz dijakov izvabi veliko več motivacije, ki se izlije v kakovostnejše znanje.

Ključne besede: Platonova prispodoba o votlini, filozofija, timsko poučevanje, fotografija, medpredmetno povezovanje.

Abstract

Philosophy is a discipline that uses very often the visualization to present the thinking. One of the famous visualizations is the allegory of Plato's cave. In this article we will try to show how you can achieve with the use of digital camera and computer that the students in the class take over an active role and that it comes in the treatment of subject matter not only to the understanding, but also to reaching higher taxonomic learning objectives. With the interdisciplinary connection with computer science learners come to application, in some cases to analysis and synthesis. By editing your own photos, composing the comments and explaining the comments, with the students working in groups, the allegory of Plato's cave is refreshed for the contemporary world of the visual. The learning process is not one-sided and socially disconnected, but resolves through work in groups, in the presence of two teachers and through the final public presentation a lot more motivation in the students, which leads to a better quality of knowledge.

Key words: Plato's Allegory of the cave, philosophy, team teaching, photography, interdisciplinary teaching.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK