DIGITALNI DOMORODCI VS DIGITALNI PRISELJENCI

Digital Natives vs Digital Immigrants

Barbara Neža Brečko

Povzetek

Rojeni po letu 1982 so označeni kot “digitalni domorodci” oziroma "net generacija" njihovi učitelji, ki so usvojili veščine uporabe IKT pa digitalni priseljenci. Kaj natančno pomenita ti oznaki? Ali to pomeni, da so učitelji, ki so večinoma rojeni pred letom 1982  manj kompetentni za uporabo IKT?

Kot menijo nekateri avtorji (npr. Prensky 2001) je poglavitna razlika med digitalnimi domorodci in ostalimi, da se, ker so izpostavljeni digitalni tehnologiji, vedejo drugače, imajo drugačne družbene lastnosti, njihov način sprejemanja in uporabe informacij je drugačen, in imajo drugačna pričakovanja.  Ena od predpostavk je, da so digitalni domorodci prežeti s tehnologijo in digitalno pismeni.

Pogosto slišimo, da učitelji ne uporabljajo informacijske tehnologije pri pouku, ker jim je neprijetno, ker so otroci (digitalni domorodci) spretnejši od njih.

Pa je to posploševanje upravičeno in potrjeno? Ali so učitelji res manj spretni od otrok? Najnovejša raziskava European Schoolnet-a kaže, da učenci niso tako samozavestni pri uporabi IKT kot bi morda pričakovali, nasprotno, kaže se, da so učitelji samozavestnješi od njih. Glede na evropsko povprečje so slovenski učitelji bolj samozavestni od povprečnega evropskega učitelja, med tem ko so slovenski učenci manj samozavestni od povprečnega evropskega učenca. Res pa je, da so bili slovenski učitelji v primerjavi z ostalimi evropskimi učitelji v veliko večji meri deležni profesionalnega spopolnjevanja s področja rabe IKT.

Abstract

Born after 1982 are considered to be "digital natives" or  "net generation"  and their teachers who have mastered the skills of ICT are called digital immigrants. What exactly do these labels mean? Does this mean that teachers, who are mostly born before 1982  are less competent in the use of ICT?

As some authors describe (eg Prensky 2001) the main difference between digital natives and others, is that digital natives behave differently, have different social characteristics and the way they receive and use of the information is different, also they are supposed to  have different expectations, because they are exposed to digital technology since their birth. One of the assumptions is, that digital natives are permeated with technology and digital literacy.

Often it can be heard, that teachers do not use information technology in the classroom because they feel uncomfortable as children (digital natives) are more skilled in its use.

Is  this generalization justified and confirmed? Are teachers really less proficient than children? Recent research from European Schoolnet shows that students are not as confident in the use of ICT as one might expect, on the contrary, it shows that teachers are more confident. When compared to the European techers Slovenian teachers are more confident than the average European teachers, while the Slovenian students are less confident than the average European student. On the other hand it is also true that Slovenian teachers in comparison to other European teachers receive much more professional training in the field of ICT use.


Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK