SIRikt 2013 > Prispevki > Petek_sk1 > 970

ORIS VPLIVA TEHNOLOGIJE NA SLUŠNO RAZUMEVANJE - NEKOČ, DANES, JUTRI

Outline of technology impact on listening comprehension - from the past to the future

Simona Cajhen
Zavod RS za šolstvo
 
Jezerka Beškovnik
OŠ Lucija, Portorož

Povzetek

V prispevku bomo orisali razvoj slušnega razumevanja ob podpori tehnologije pri pouku tujega jezika po časovni osi od leta 1983 in vse do danes. Analiza izvedene ankete je potrdila našo hipotezo o vlogi sodobne tehnologije, ki spodbuja razvijanje slušnega razumevanja, vpliva na raven doseženega znanja jezika ter dviguje motivacijo za učenje jezikov. Anketirani učenci so v ospredje postavili pomen tehnologije za popestritev pouka, učitelji pa so mnenja, da mora biti raba le-te pri pouku osmišljena.
Vključevanje tehnologije v tujejezikovni pouk sovpada v preteklosti s pojavom komunikacijskega pristopa poučevanja, ki je spremenil paradigmo učenja in poučevanja tujih jezikov. Sodobna tehnologija omogoča dostop do avtentičnih gradiv, ustvarja kontekst konkretne jezikovne rabe ter s sporazumevanjem osmišlja učenje tujih jezikov. Številna orodja tudi omogočajo hiter dostop do želenih jezikovnih vsebin in sporazumevanje z govorci ciljnega jezika.

Ključne besede:
IKT, raziskava, slušno razumevanje, tehnologija, avdio in video posnetki, podcasti.

Abstract

This paper examines the development of listening skills in foreign language teaching with the aid of modern technology from the year 1983 to the present. The analysis of the survey data confirmed our hypothesis about the role of modern technology which certainly encourages the development of listening skills, influences the level of the language proficiency and raises motivation for language learning. The pupils who were surveyed stressed mostly the motivational effect of ICT, while teachers highlighted that the use of ICT should be meaningful and has to make sense. In the past, integration of technology into foreign language teaching coincided with the emergence of communicative approach that strongly changed the paradigm of teaching and learning foreign languages.The use of technology allows access to more authentic materials, enables teaching in context and through communication and gives meaning to foreign language learning. Numerous tools provide quick access to desired content and enable better communication with native speakers.

Keywords: ICT, survey, listening comprehension, audio and video recordings, podcasts.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK