Statopis - statististika

Statopis - statististika

od Maja Skok -
Število odgovorov: 1

Izšla je nova številka Statopisa – statistični pregled Slovenije 2015

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5679&idp=20&headerbar=17

Veliko preglednic, grafikonov, ilustracij, primerjav... Zanimivo branje in uporabno pri pouku.

Lanskoletno številko sem velikokrat uporabila pri pouku.

lp, maja

V odgovor na Maja Skok

Slovensko partnerstvo za tla

od Igor Lipovšek st. -

Slovensko partnerstvo za tla

- povzeto po http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7917/

Ljubljana, 8. 12. 2017 – Ob Svetovnem dnevu tal, 5. decembra 2017, je bilo ustanovljeno Slovensko partnerstvo za tla. Ustanovnega srečanja, ki je potekalo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, se je udeležilo 64 predstavnikov inštitucij in posameznikov. Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji. Vabimo vas, da nam na spletni naslov gp.mop@gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla« posredujete vaša mnenja in pobude, katere vsebine bi bilo treba v okviru Slovenskega partnerstva za tla predstaviti ali se o njih pogovoriti.

Glavni poudarki ustanovnega srečanja so bili naslednji:

  • tla so temeljni in neobnovljiv  naravni vir, ki ga je potrebno poznati in varovati;
  • ekosistemske storitve tal so tiste, ki jih v največjem obsegu omogočajo tla, pri čemer so izjemno pomembna kmetijska tla, ker opravljajo tudi ‚okoljske‘ ekosistemske storitve: zadrževanje vode, razgradnja, nevtralizacija in imobilizacija onesnaževal; napajanje podzemnih virov pitne vode; ponor / skladiščenje ogljika;
  • tla v gozdu imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb; prav tako je za zmanjševanje oz. omejevanje emisij TGP pomembno ravnanje z vsemi rabami tal;
  • tla so ranljiva, ogrožajo jih številni degradacijski procesi, med katerimi sta v Sloveniji posebej pereča urbanizacija/pozidava in onesnaževanje tal. Vzpostaviti je treba trajno varovanje kmetijskih zemljišč in zagotoviti, da se ta omejen naravni vir varuje in ohranja tudi pri prostorskem načrtovanju;
  • zagotoviti je treba sanacijo onesnaženih zemljišč, prioritetno zemljišč z občutljivo rabo tal kot so otroška igrišča, pri čemer je nujna tudi ureditev deponij za varno odlaganje onesnaženih zemljin. Standarde kakovosti tal je treba določiti glede na različne vrste rabe tal, pripraviti je treba smernice za ravnanje z rodovitnim delom tal zaradi preprečevanja poslabšanja fizikalnih in kemijskih lastnosti tal ter urediti sistem sledljivosti uporabe zemljin v prostoru;
  • zagotoviti je treba boljši odnos do tal / prsti in dvigniti stopnjo ozaveščenosti. Izobraževanje na vseh nivojih igra pri tem odločilno vlogo. Začeti je treba z najmlajšimi v vrtcih in osnovnih šolah ter v ta namen pripraviti brošure, zgibanke oziroma aktivnosti, ki bi najmlajše čim bolj neposredno seznanjale s tlemi/prstjo;
  • Slovensko partnerstvo za tla mora imeti vpliv na politiko, opozarjati mora na nepravilnosti, predlagati boljše rešitve, še posebej pri odločitvah o posegih v prostor na lokalnem nivoju;
  • v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« je treba vključiti tudi tla in izpostaviti, da se lokalna hrana pridela na lokalnih tleh.

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je dostopna tudi elektronska knjiga »Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal«, ki jo je v letu 2017 naročilo Ministrstvo za okolje in prostor, izdelal pa Kmetijski inštitut Slovenije.

Predstavitve: