Pot nas bo vodila pod najstrmejšim predelom južnega obrobja Gorjancev odkoder se nam bo odpiral pogled na zahodni Žumberak zgodovinski del Kranjske, ki pa je kasneje pripadel Hrvaški. Spoznali bomo nekatere naravnogeografske značilnosti oziroma kraške pojave območja, ki ga v starejši geografski literaturi najdemo pod imenom Metliški kras.

Odmaknjeno hribovsko podeželje, zaradi neugodnih družbenih dejavnikov v zadnjih destletjih močno izgublja svojo prvotno podobo. Opazovali bomo sprememinjanje rabe tal , ter spreminjanje funkcije in izgleda podeželskih naselij.