Predalpske pokrajine

Prebiraj besedilo in izberi pravilno besedo.