Program ekskurzije po poteh Bele krajine

Datum: petek, 6. marec 2015

Ciljna skupina: 9. razred osnovne šole

Smer ekskurzije: Črnomelj-Miliči-Žuniči Šokčev dvor-Stari trg ob Kolpi-Kanižarica-Mitrej Rožanec-Izvir reke Krupe-Metlika- Kraški jami Vidovec in Zdenc-Podzemelj-Črnomelj

Učna tema: geografsko-zgodovinska ekskurzija v Belo krajino

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupinah

Splošni cilji ekskurzije:

Učenci:

  • pridobijo prostorsko predstavo o pokrajini,
  • pridobivajo in razvijajo sposobnosti neposrednega in posrednega geografskega opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, procesov in pojavov (zgodovinsko opazovanje),
  • se usposabljajo za proučevanje in raziskovanje pokrajine, kar pripomore k zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do nje,
  • analizirajo vzroke in posledice stanja družbenogeografskih in naravnogeografskih elementov v pokrajini,
  • razvijajo sposobnosti uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja: opazovanje, primerjava, skiciranje, uporaba statističnih in
    drugih virov literature,
  • razvijajo sposobnost orientiranja v naravi ob karti in kompasu,
  • razvijajo sposobnosti povezovanja znanj z več učnih področij (geografija, zgodovina).

Ekskurzijo po poteh turistične Bele krajine bomo izvedli pri predmetu geografija. Cilj ekskurzije je medpredmetno povezati obe predmetni področji – geografijo in zgodovino, vključeni v predmetnik osnovne šole.

Učni pripomočki in učila: učni listi, zemljevid Bele krajine, kompas, fotoaparat/mobilna naprava, barvice, svinčnik.

Korelacija: zgodovina (vpliv zgodovinskega razvoja poselitve, prebivalstva, kmetijstva, gospodarstva in sedanje stanje ter posledice tega razvoja v pokrajini).

Cilj učitelja je, da učenci aktivno sodelujejo v vseh fazah načrtovanja in izvedbe ekskurzije. Učenci na začetku ekskurzije prejmejo delovne liste, katere izpolnjujejo na posameznih postankih, s pomočjo navodil učitelja, vodičev in s pomočjo uporabe zemljevidov.

Priprava učencev: učence pri pouku seznanimo s potekom, cilji ekskurzije in nalogami ter zadolžitvami, ki jih bodo imeli na ekskurziji. Sledi priprava učencev na ekskurzijo (zbiranje informacije, naloge, poročila,..). Nujno je tudi posredovanje informacij o »pravilih igre«, kot so časovna razporeditev, etape, delo in aktivnosti učencev ter dogovor o disciplini.

Naloge učenca: Na koncu ekskurzije učenci svoje izdelke (delovne liste) oddajo razredniku, katere izpolnjujejo na posameznih postankih. Po koncu ekskurzije, učenci v dveh dneh dopolnijo kvize v spletni učilnici, s katerimi razširijo svoje znanje, sodelujejo v različnih forumih in utrjujejo znanje skozi igro.

Oba dela skupaj (delovni listi in aktivno sodelovanje v spletni učilnici) izvajata vse učne dejavnosti in dele učnega procesa, kar na koncu tvori oceno.

Po ekskurziji obvezno sledi sinteza opravljenega dela, v kateri analiziramo ekskurzijo, izvedemo sintezo snovi, tako da vsi učenci dobijo celostni pregled, razvijamo estetski čut, razvijamo odnos lastnega dela, ustvarjamo tudi delovno disciplino in samokritičnost na ekskurziji.

Učenci imajo skozi ekskurzijo zagotovljenih več postankov. Zaradi večjega števila postankov lahko učitelji po lastni presoji kakšnega izpustijo, glede na to, katere od ciljev želijo uresničiti. Potrebno je biti pozoren na časovno usklajenost aktivnosti na ekskurziji, kakor tudi na motiviranost učencev in razdelitev dela. Praktična dela in ogledi morajo seveda dosegati svojo smotrnost in smiselno sledljivost, tako da učenci nimajo težav pri spremljanju.

Zadnja sprememba: četrtek, 25. januar 2018, 12:21