Cerkniško jezero je tipično presihajoče jezero na kraškem polju in je eno od najbolj znanih slovenskih kraških znamenitosti tako doma kot po svetu. Zaledje pritoka vode v jezero obsega 475 km2. Celoten pritok lahko doseže do 240 m3/s, odtok pa med 40 in 90 m3/s. Razlika med dotokom in odtokom vode je vzrok nastajanja in presihanja jezera. Jezero navadno doseže koto 550 metrov nad morjem in obsega preko 20 km2, največ 30 km2. Ob močnih nalivih se napolni v dveh do treh dneh, v sušnem obdobju pa presahne v treh do štirih tednih (Kranjc, 1986).

Jezero polnijo vodotoki: Cerkniščica, Stržen, Lipsenjščica, Žerovniščica, Martinjski obrh, Grahovščica, Gorički potok, Laški studenec, Tresenec, Otoški obrh, Mrzlek in večje število manjših studencev, ki se v sušnem obdobju nekateri tudi posuše. Omeniti velja še dva občasna izvira ki ob nalivih bruhata vodo: Suhadolica in Vranja jama.

Odtok vode iz jezera je povsem kraški. Največji požiralniki so na zahodnem predelu jezera ob skalnem pobočju v Jamskem zalivu: Velika in Mala Karlovica, Rakovski mostek, Svinjska jama, Kamnje in Narte. Po osrednjem predelu jezera so talni požiralniki: Rešeto, Vodonos, Bečki, Sitarica, Retje, Ponikve, Ajnce jame. V bližini Otoka so požiralniki Češljenca in Levišča, ki zadnji presahnejo.

Prav tako so na dnu jezera estavele. Estavele so kraške luknje, ki so ob nalivih izviri, v sušnem obdobju pa požirajo vodo. Že na samem izviru Stržena je estavela Cemun. V zalivu Zadnji kraj so estavele v Gebnu in Kotel (Gospodarič in Habič, 1979).

Ob visoki vodi ima jezero tri otoke: Mala Gorica v Jamskem zalivu, Velika Gorica (Goričica) in Otok. Vasica Otok na Otoku je v času polnega jezera edina slovenska otoška vas.

Cerkniško jezero ima pestro zgodovino, namreč sedanje stanje vodotokov, kot tudi presihanje jezera, ni naravno stanje, temveč je trenutni odraz raznovrstnih kombinacij naravnega stanja, kot tudi človekovih posegov za osuševanje jezera ter za zadrževanje vode v njem.
http://www.rdcerknica.si/znameniitosti_cerknisko_jezero.shtml
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:21 PM