 V kateri naravnogeografski enoti Slovenije se nahaja CERKNICA? _________________

 V kateri knjigi je J.V. Valvasor opisal delovanje presihajočega jezera?

_________________________________________________________________________
 
 Razloži naslednja pojma:

- POŽIRALNIK: ____________________________________________________

- STRŽEN: ________________________________________________________

 Opiši nastanek presihajočega jezera.
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:21 PM