Invazivke

Invazivne tujerodne vrste rastlin so tiste, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili po Sloveniji. Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

Poznavanje njihove razširjenosti nas opozarja na pogostost pojavljanja in spodbuja k njihovi odstranitvi.


Zadnjič spremenjeno: 12 Dec 2023