Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija je namenjena spoznavanju naravnogeografskih in družbeno geografskih značilnosti panonskih pokrajin Slovenije, s posebnim poudarkom na spoznavanju in odkrivanju značilnosti Prekmurja. Izbrana ekskurzija omogoča, da učenci obiščejo najbolj oddaljen del Slovenije, ki ga običajno redkeje ali pa nikoli ne obiščejo.

  Odhod avtobusa bo ob 6.20 uri iz Begunj in ob 6.30 uri izpred šole v Lescah. Povratek bo predvidoma ob19.30 uri. Avtobus bo ustavil tudi v Begunjah.

  Iz Lesc se bomo odpeljali proti Ptuju, kjer si bomo ogledali Ptujski grad in razstavljene zbirke. Nato se bomo odpeljali v Prekmurje, kjer si bomo v Bogojini ogledali Plečnikovo cerkev, v Filovcih obiskali lončarja in se spoznali z njegovim delom, se peljali skozi Veliko Polano - "deželo štorkelj" in si na Otoku ljubezni ogledali plavajoči mlin na Muri, büjraški muzej in se popeljali z brodom.

  Učenci so ves dan aktivni. Sproti rešujejo delovne liste, odgovarjajo na vprašanja, skicirajo, fotografirajo, aktivno sodelujejo. Delovne liste oddajo na koncu ekskurzije, preden odidejo domov.

  Avtor ekskurzije: Sabina Časar Pretnar

 • Ptuj

  Ptuj začenja svoje prvo poglavje v davnini mlajše kamene dobe. Na tem prostoru so se v pozni železni dobi naselili Kelti, sooblikovalci noriškega kraljestva, ki so prostor postopoma urbano organizirali.

  Rimski pisci, začenši s Tacitom, večkrat omenjajo Ptuj v povezavi s pomembnimi dogodki, segajočimi v čas izvolitve Vespazijana za cesarja leta 69 oa od omembe političnega delovanja deda poslednjega zahodnorimskega cesarja Romula, odstavljenega leta 467. S temi zapisi se je začelo zgodovinsko obdobje Ptuja, ki je okoli leta 130 postal samoupravna enota COLONIA ULPIA TRAIANA POETOVIO, ki je dosegla svoj največji obseg v 2. in 3. stoletju, leta 450 pa so jo požgali Huni. Z uničenjem avarske države ob koncu 8. stoletja sta Podravje in z njim Ptuj prešla v okvir frankovske države.

  V letih med 977 in 1555 je bilo mesto v lasti salzburških nadškofov, nato pa v lasti deželnega kneza. Postopoma so se v mestu udomačili šolstvo, vojaštvo, usnjarska industrija, vinska veletrgovina, železniški in cestni promet ter začetki smotrne turistične dejavnosti.

  Na zadnjem obronku Slovenskih goric, ki se razteza skoraj do Drave stoji mogočna utrdba - Ptujski grad. Strateško pomembna lega, s katere je mogoče nadzorovati ravnino daleč naokrog, je pivabljala k naselitvi že v najstarejših obdobjih. Arheološke najdbe so pokazale, da so se prvi prebivalci zatekli na Grajski grič ob zaključku kamene oziroma na začetku bakrene dobe (okrog 2100 - 1750 pr.n.š.).

  Grad se danes kaže v podobi, kakršno so izoblikovala stoletja prezidav in dozidav. Danes je grad spremenjen v muzej, v katerem so razstavljene različne zbirke (od stanovanjske, glasbene, vojaške,...).

  Aktivnost učencev: malica iz popotne torbe, voden ogled gradu in razstavljenih zbirk, reševanje delovnih listov.

 • Bogojina

  Bogojina je gručasto naselje na južnih obronkih Goričkega. Kraj je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1208, trške pravice pa si je pridobil 1688. V Bogojini stoji ena najpomembnejših stavb sodobne sakralne arhitekture na Slovenskem - župnijska cerkev Gospodovega vnebovhoda.

  Cerkev je bila sezidana v letih 1925-1927, po načrtih najpomembnejšega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Cerkev je znana tudi po svoji notranjosti, ki jo krasijo lončeni izdelki lončarjev iz Filovcev in Bogojine.

  Aktivnost učencev: ogled cerkve in njene notranjosti,učenci primerjajo opremljenost cerkve s cerkvijo v domačem kraju, reševanje delovnih listov.

 • Filovci

  Filovci so gručasto naselje na Dolinskem tik ob cesti Martjanci - Dobrovnik. Naselje se prvič omenja leta 1322 z imenom Fyloch, leta 1355 pa kot Philauch.

  Nekoč je bilo to značilno lončarsko naselje. Po prvi svetovni vojni je bilo v Filovcih še 60 lončarjev, v zadnjih letih pa so prebivalci skoraj povsem opustili tradicionalno obrt. Filovski lončarji so znani predvsem po izdelavi črne keramike.

  Danes je v Filovcih muzej na prostem, kjer je poleg kulturnih spomenikov, panonskih cimprač tudi lončarska delavnica.

  Aktivnost učencev: voden ogled muzeja na prostem, praktičen prikaz izdelovanja izdelkov iz gline, opazovanje, aktivno sodelovanje, reševanje delovnih listov.

 • Velika Polana

  Razpotegnjeno kmečko naselje na Dolinskem je obdano z nižinskimi travniki in močvirskimi logi. Poznano je po štorkljinih gnezdih; Evropska fundacija Euronatur mu je leta 1999 podelila naziv "Evropska vas štorkelj".

  Veliko Polano pa poznamo tudi po dobrih ljudeh, kot jih v svojih knjigah predstavlja rojak pisatelj Miško Kranjec. V preurejeni rojstni hiši pisatelja je sedaj muzej, kjer je na ogled njegova delovna soba s knjigami, v drugih prostorih pa so predstavljeni njegova življenjska pot, literarno, politično in uredniško delo.

  Aktivnost učencev: opazovanje pokrajine in štorkelj oziroma njihovih gnezd iz avtobusa, reševanje delovnih listov.

 • Ižakovci - Otok Ljubezni

  Reka Mura se je skozi stoletja ob svojem koritu poigrala z naravo in ustvarila naravni otok, ki so ga domačini poimenovali OTOK LJUBEZNI.

  Na Otoku ljubezni je urejen büjraški muzej, ki je posvečen spominu na življenje in delo ljudi, ki so skozi desetletja živeli s to večkrat nemirno reko. Obuja spomin na starodavna ročna opravila povezana z življenjem obmurskega človeka.

  Na otoku so domačini zgradili plavajoči mlin na Muri, ki je poleg Babičevega v Veržeju še edini preostali na reki Muri. V notranjosti je postavljen mlinarski muzej, ki ponuja tudi vse izdelke pridelane v mlinu.

  Na koncu naše ekskurzije se bomo po reki Muri zapeljali še z brodom.

  Aktivnost učencev: malica iz popotne torbe, ogled multivizije in büjraškega muzeja, ogled plavajočega mlina na muri, vožnja z brodom, reševanje delovnih listov.