• O spletišču

  Spletišče Uporabna Geografija je namenjeno delu v šoli, med študijem, ali pri iskanju odgovorov na geografska vprašanja v vsakdanjem življenju. Vsa gradiva in orodja so načeloma prosto dostopna. Za dodajanje, spreminjanje gradiv in sodelovanje na forumih je potrebna registracija na spletišču.

  Izhodišče za sedanje spletišče sta predstavljali spletišči “Ekskurzije.si – Načrtovalec šolskih ekskurzij” (http://www.ekskurzije.si), nastalo v letih 2009-2010, ter delovna različica spletišča z zgodovinskimi ekskurzijami (http://ekskurzije.razvoj2.luz.si/moodlezgodovina/login/index.php). Partnerji izhodiščnega projekta so bili Geodetska Družba, d.o.o., Ljubljana, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. in OŠ Ledina, Ljubljana, vodji projekta Stanislav Cerar in Roberto Degan, sodelavci pa Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Aleksander Jeršič, Irena Benedik, Saša Bobnar, Skupina GIS, LUZ d. d., Atelje A2, Bojan Lenart, Mojca Janžekovič, Igor Lipovšek. Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

  Prvo razširitev in nadgradnjo je spletišče pod imenom “Uporabna geografija” doživelo v letih 2017-2018, v sklopu projekta “Nova postavitev e-vsebin in funkcionalnosti spletišča http://www.ekskurzije.si” (EV0738/2017). Sodelavci pri izvedbi projekta so bili Marko Krevs (vodja projekta), Blaž Repe (oba Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Mitja Podreka (Računalniški center Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Mirsad Skorupan (Osnovna šola Ledina), Igor Lipovšek (Zavod za šolstvo RS), Ivan Primorac (A1 INFORMATIKA D.O.O., Ljubljana), Matej Šiško (Osnovna šola Otočec) in Tatjana Kikec. Pomembno so k izvedbi prispevali tudi Oddelek za geografijo FF UL z omogočanjem gostovanja na univerzitetnem spletišču ArcGIS Online, Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) s sodelovanjem pri prenosu starega spletišča v novo okolje, Aleš Veršič (Ministrstvo za javno upravo) s pomočjo pri dostopanju do podatkov spletišča OPSI, Alenka Jelen (GDi) s svetovanjem pri postavljanju geoinformacijskega dela spletišča ter ARNES s podporo pri opredeljevanju, izvajanju in financiranju projekta ter omogočanju gostovanja na njihovem spletišču. Projekt je bil izveden v okviru Programa SIO-2020, Sklop 3: E-vsebine, 3.15 Virtualni viri v podporo poučevanju in učenju. Naročnik projekta je bil ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Izvedbo projekta sta financirali Republika Slovenija in Evropska Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Večja prenova spletišča je bila izvedena v letu 2023, v sklopu projekta “Nadgradnja in prenova spletišča Uporabna geografija 2023”. Sodelavci pri izvedbi projekta so bili Marko Krevs (vodja projekta), Blaž Repe (oba Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Mitja Podreka (Računalniški center Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Mirsad Skorupan, Maša Planinc (Uxly s.p., Ljubljana) in Tatjana Kikec. Pomembno so k izvedbi prispevali Oddelek za geografijo FF UL z omogočanjem gostovanja na univerzitetnem spletišču ArcGIS Online, Aleš Veršič (Služba vlade za digitalno preobrazbo) in Grega Žorž (Ministrstvo za kulturo) s pomočjo pri dostopanju do podatkov s spletišča geohub.gov.si in OPSI ter ARNES s podporo pri opredeljevanju, izvajanju in financiranju projekta ter omogočanju gostovanja na njihovem spletišču. Naročnik projekta je bil ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. 

  Viri 

  Za vsebino in avtorske pravice vsebin na spletišču, ki so jih dodali v sklopu Ekskurzij, kot objave na Forumu ali kot vnose z aplikacijami, so v celoti odgovorni avtorji. Gradiva lahko dodajajo le registrirani uporabniki spletišča. V primeru, če na spletišču naletite na vsebino, ki jo ocenite kot neprimerno ali napačno, prosimo sporočite uredniku spletišča (uporabna.geografija@guest.arnes.si). 

  Viri gradiv, ki so jih za izdelavo spletišča uporabili njegovi izdelovalci in skrbniki:

  Zemljevidi na spletišču v poglavju Ekskurzije vključujejo kartografske podlage ESRI, večinoma World Topographic Map in Open Street Map.

  Kartografske podlage (basemaps) v Iskalniku po zemljevidih so iz zbirk temeljnih zemljevidov ESRI. Kot kartografske podlage pa so ponujeni tudi številni drugi sloji s spletišča geohub.gov.si, ki vključujejo različne zgodovinske zemljevide (vključno s franciscejskim katastrom), topografske zemljevide in načrte v različnih merilih, ortofoto.

  Preostali kartografski sloji v Iskalniku po zemljevidih so iz različnih virov: 

  Točkovni sloj Ekskurzije so del spletišča Uporabna geografija.

  Točkovni sloj Kataster jam: Sloj z legami in osnovnimi podatki registriranih jam v Sloveniji. Sloj je za objavo je pripravilo Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL) v sodelovanju z z Oddelkom za Geografijo FF UL. Vir podatkov o jamah: Agencija Republike Slovenije za okolje. Različica baze jam: Marec 2018, izdelal Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Več podatkov o jamah lahko najdete v e-Katastru jam DZRJL, prvemu spletnemu katastru jam na svetu (https://www.katasterjam.si/). e-Kataster jam razvija in poganja Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (ustanovljeno 1910), ki mu je Ministrstvo za okolje in prostor podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. OPOZORILO: Za obiskovanje in raziskovanje jam morate biti primerno opremljeni in usposobljeni. Uporaba neprimerne opreme ter nepoznavanje jamarske tehnike imata lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Obiskovanje, raziskovanje ter ostale dejavnosti v jamah urejajo Zakon o varstvu podzemnih jam in podrejeni predpisi. Če vas jamarstvo zanima, vam svetujemo, da postanete član Društva za raziskovanje jam Ljubljana ali društva v bližini vašega kraja bivanja, kjer vas bodo v jamarski šoli naučili vsega potrebnega za varno in okolju prijazno obiskovanje jam. Več o jamah in jamarstvu si lahko preberete v knjigi Ne hodi v jame brez glave, ki so jo napisali člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana 

  Točkovni sloj Meteorološke postaje je s spletišča geohub.gov.si.

  Območna (poligonska) sloja Regije predstavljata makroregije (ŽIBERNA, Igor, NATEK, Karel, OGRIN, Darko. Naravnogeografska regionalizacija Slovenije pri pouku geografije v osnovni šoli. V: DROZG, Vladimir (ur.). Teorija in praksa regionalizacije Slovenije. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2004. Str. 85-90) in mezoregije Slovenije (SENEGAČNIK, Jurij, OGRIN, Darko, ŽIBERNA, Igor. Nova naravnogeografska členitev Slovenije na 47 pokrajin. Geografija v šoli. 2013, letn. 22, št. 2/3, str. 110-124, ilustr. ISSN 1318-4717. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ET6A3EVR), kakršne uporabljajo v osnovnošolskih učbenikih.  

  Sloji Prostorske enote RPE so iz Registra prostorskih enot, dosegljivega na geohub.gov.si.

  Točkovni sloji Aplikacije in Konfluence predstavljajo rezultate, zbrane med uporabo aplikacij s spletišča Uporabna geografija.

  Točkovni sloj Naravna dediščina je s spletišča OPSI. 

  Točkovni sloj Kulturna dediščina je prenešen s spletišča OPSI, območja kulturne dediščine pa s spletišča geohub.gov.si.

  Območni (poligonski) sloj Hidrografija s spletišča geohub.gov.si predstavlja območja površinskih voda.  

  Območni (poligonski) sloji Opozorilna karta poplav je s spletišča geohub.gov.si.  

  Območna (poligonska) sloja RABA in GERK sta s spletišča geohub.gov.si.  

  Geološka karta 1 : 1.000.000: območni (poligonski) sloj površinskih geoloških enot in linijski sloj prelomnic: Geološki zavod Slovenije (2010) . 1GE GeoZS 1M surface Geologic Unit. https://eprostor.gov.si/imps/srv/api/records/04301870-c25b-4941-9f28-6eb799cabb9b. Sloja je združil in opremil s prevodi Blaž Repe, prevode pa je ob posredovanju Blaža Repeta in Uroša Stepišnika prispeval Luka Gale.    

  Video posnetki in fotografije so avtorski deli spletišča, ali iz javno dostopnih spletnih virov.