Obišči Belo krajino, saj ob njej lahko spoznaš značilnosti kraškega ravnika na JV slivenije z vsemi njenimi družbenogeografskimi in naravnogeografskimi značilnostmi.
POT: Semič - Čenomelj - Vinica - Marindol - Metlika