DRUŽBOSLOVJE
Seminar Posodabljanje kurikula za družboslovje z razvijanjem vseživljenjskih znanj.
• Vloga kompetenc v družbi znanja – dr. Anton Kramberger, (predavanje in delavnica)
• Socialno učenje za odgovorno vedenje in konstruktivno reševanje konfliktnih položajev
• Medpredmetno povezovanje, možnosti za družboslovje v odprtem kurikulu, projektni tedni (Igor Lipovšek, Vojko Kunaver, Jožica Gramc, dr. Anton Poljšak, Mateja Belšak)
• Primeri dobrih praks - učitelji
Datum: ponedeljek, 23. 6. 2008, od 9.00 dalje. Kraj izvedbe: ZRSŠ, Ljubljana, Poljanska 28. Trajanje 8 ur. Koordinator: Pika Gramc; Prijave na e-mail: jozica.gramc@zrss.si


GEOGRAFIJA
8-urni seminar Geografija v prenovljenih in novih strokovnih in poklicnih programih bo v torek, 24. junija 2008, na Zavodu RS za šolstvo, soba 215/I, Poljanska 28, Ljubljana. Na seminar so vabljeni učitelji, ki lahko poučujejo geografijo ali geografske vsebine v programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja.
Ura Tema Predavatelj
9.00 – 9.45 Poslanstvo geografije in geografa v programih strokovnih in poklicnih šol Lipovšek
9.45 – 10.30 So ključne zmožnosti (kompetence) v novih katalogih tudi geografija ali zgolj »k'r neki«? Lipovšek
10.45 – 12.15 Pouk geografije ob računalniku za večjo samostojnost dijakov – iskanje in obdelovanje informacij Skorupan
13.30 – 15.00 Pouk geografije ob računalniku za večjo samostojnost dijakov – iskanje in obdelovanje informacij Skorupan
15.15 – 16.00 Minimalni standardi in ocenjevanje dijakovih vsebinskih in procesnih znanj ter spretnosti in veščin Lipovšek
16.00 – 16.45 Tematski sklop kot temeljni okvir načrtovanja pouka in delo v programskem učiteljskem zboru Lipovšek

Udeleženci naj na srečanje prinesejo osnutek (skico oz. ideje) učne priprave za enega od učnih sklopov iz novega kataloga. Udeleženci dobijo 0,5 točke. Kotizacije ni. Prijavite se na naslov igor.lipovsek@zrss.si ali po faksu 01-2363150 ali po pošti na Igor Lipovšek, ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana do 15. junija 2008.


ZGODOVINA
Seminar/delavnica Pouk zgodovine po prenovljenem katalogu znanj za srednje tehniške šole bo v sredo, 2. julija 2008, na ZRSŠ v Ljubljani, Poljanska 28, soba 215/1 in 215/2. Rok prijave 15. junij.
Koordinator Vojko Kunaver, tel. 01/23 63 136; e-pošta: vojko.kunaver@zrss.si
Ura Tema Predavatelj
9.00 – 9.45 Uvodni del in predstavitev novih katalogov znanj v srednjih tehniških šolah V. Kunaver
9.45 – 11.15 Izbrane teme iz slovenske zgodovine Dr. Stane Granda
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Izvedbeni kurikul in praktične rešitve na primeru poučevanja zgodovine pri poskusnem programu Tehnik oblikovanja Albin Regvat
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Delavnica z učitelji: Priprava izvedbenega kurikula in iskanje optimalnih rešitev pri poučevanju zgodovine po novih katalogih znanj V. Kunaver


PSIHOLOGIJA
Seminar Spodbujanje razvoja kompetenc pri pouku psihologije. Trajanje 16 ur (4 x 4 ure delavnic in domače delo). V Ljubljani, junija in septembra. Koordinatorica: Tanja Rupnik Vec, tel. 01/23 63 141; prijave in vprašanja pošljite na: tanja.vec@zrss.si Podrobnost Vam bomo posredovali, ko se koordinatorica vrne z bolniške odsotnosti.
Last modified: Wednesday, 26 February 2014, 3:47 AM