Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

A

avtonomija

samostojnost; položaj, v katerem sam upravljaš z razmerami in procesi, ki niso neposredno predpisani.

---------------------------------------------------------

učiteljeva avtonomnost - učiteljeva pravica, da (v okviru pravil) sam načrtuje in izvaja pouk

avtonomija šolskega prostora - učiteljeva dolžnost, da pouk in njegove udeležence zaščiti pred zunanjo prisilo in notranjo prisilo, ki ne izhaja iz splošnih družbenih in zakonsko opredeljenih načel.

----------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Učitelj lahko samjostojno izbira učne metode in vsebine. Ne sme pa samovoljno interpretirati ali relativizirati (v imenu avtonimije) demokratično dogovorjenih šolskih pravil, pravilnikov in zakonodaje.

I.L.


G

Geolista

informacijsko orodje slovenskih geografov. Če vpišete v naslov geolista@list.arnes.si , bo sporočilo prejelo 1000 slovenskih geografov. Geolista ne dovoljuje priponk in oblikovanih (HTML) sporočil, ampak zgolj golo oz. navadno besedilo. Treba je biti član. Vpis je možen na naslovu  Blaz.Repe@ff.uni-lj.si

Jože Žumer je bil pobudnik Geoliste


N

Novice SIO

Slovensko izobraževalno omrežje je portal s pomembnimi informacijami za učitelje, vzgojitelje, šole in vrtce. Objavljene so tudi vse dejavnosti, ki so pomembne za šolske geografe. Najlažje so dosegljive s klikom na naslov http://novice.sio.si/tag/geografija/


P

priprava - učna

Obvezni dokument, ki ga mora izdelati učitelj.

Časovno sta opredeljeni dve: sprotna in letna.

Po ciljanosti je priprava lahko splošna ali posamična (za učenca s posebnimi potrebami)

--------------------------------------------------------------

Glede na mnenje MIZŠ, zapisano v Šolskih razgledih, oblika in podrobna vsebina nista predpisani, ker gre za osebni učiteljev dokument. Zapisano je zgolj, naj bo priprava vsebinska in metodična.

--------------------------------------------------------------

Ker so učni načrti ciljni in se nekateri cilji pojavljajo v več urah, ZRSŠ zagovarja t.i. tematske priprave kot obliko sprotnih priprav (za več šolskih ur skupaj). V šolski praksi se pogosto pojavlja praktično-tehnično poimenovanje "urna priprava", ki pa v zakonodaji ni uporabljano, saj bi se s tem usmerjalo na razkosevalno pripravljanje za vsako uro posebej po načelu ČRUS-a.

--------------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Z vidika zakona bi bilo za tematsko pripravo na tematski sklop Avstralija dovolj zapisati dve besedi:

Avstralija (vsebina)

Razgovor (metoda)

Vendar na vsaki šoli lahko pedagoška konferenca ali strokovni aktiv sprejme svoja pravila o pisanju priprav. Zavedajoč se pri tem, da izkušnje kažejo, da se podrobno zapisane priprave pri dejanskem pouku nikoli ne more dobesedno uresničiti.

I.L.


S

scenarij

dramsko besedilo z opisi dogajanja in dialogi za snemanje dramskih del in oddaj na filmski, magnetoskopski trak (SSKJ)

----------------------------------

V slovensko šolo se ga z imenom učni scenarij vpeljuje kot::

a) dokument, s katerim bi učitelj že vnaprej zapisal in predvidel vse učne okoliščine;

b) dokument programiranega pouka:

c) neustrezna prestavitev angleškega "learning scenario", ki pomeni učno pripravo

č) razširjena sprotna priprava, iz katere bi bilo bolj razvidno kaj pri pouku učitelj pričakuje od sebe in učencev (zgolj dodatni dokument nekaterih projektov, da se lažje razvije razmislek med pričakovanji in uresničevanjem)

--------------------------------------

Ločeno mnenje:

d) element dodatne možnosti za nadzorovanje učiteljevega dela

e) željo učitelja, da bi bil učni režiser

I.L.


T

tabor DUGS

Vsakoletno jesensko dvodnevno izobraževalno srečanje učiteljev geografije. Organizator DUGS, sodeluje tudi ZRSŠ.


V

večernica - četrtkova, geografska

Videokonferenčno polurno srečanje geografov v zimskem času tretji četrtek ob 20.00. Praviloma na naslovu https://vox.arnes.si/zrss_si-geografija

Pobudnik zanjo je bila e-razvojna skupina geografov, podpirata pa jo Društvo učiteljev geografije Slovenije in ZRSŠ.