OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček


Na srečanjih se nabere veliko vprašanj, ki so pogosta na več srečanjih. Poskušali bomo odgovoriti nanaje. Ampak gre za MNENJE, ne za tolmačenje zakonodaje.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

priprava - učna

Obvezni dokument, ki ga mora izdelati učitelj.

Časovno sta opredeljeni dve: sprotna in letna.

Po ciljanosti je priprava lahko splošna ali posamična (za učenca s posebnimi potrebami)

--------------------------------------------------------------

Glede na mnenje MIZŠ, zapisano v Šolskih razgledih, oblika in podrobna vsebina nista predpisani, ker gre za osebni učiteljev dokument. Zapisano je zgolj, naj bo priprava vsebinska in metodična.

--------------------------------------------------------------

Ker so učni načrti ciljni in se nekateri cilji pojavljajo v več urah, ZRSŠ zagovarja t.i. tematske priprave kot obliko sprotnih priprav (za več šolskih ur skupaj). V šolski praksi se pogosto pojavlja praktično-tehnično poimenovanje "urna priprava", ki pa v zakonodaji ni uporabljano, saj bi se s tem usmerjalo na razkosevalno pripravljanje za vsako uro posebej po načelu ČRUS-a.

--------------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Z vidika zakona bi bilo za tematsko pripravo na tematski sklop Avstralija dovolj zapisati dve besedi:

Avstralija (vsebina)

Razgovor (metoda)

Vendar na vsaki šoli lahko pedagoška konferenca ali strokovni aktiv sprejme svoja pravila o pisanju priprav. Zavedajoč se pri tem, da izkušnje kažejo, da se podrobno zapisane priprave pri dejanskem pouku nikoli ne more dobesedno uresničiti.

I.L.