Wednesday, 29 November 2023, 5:20 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: ŠS - Geografija OŠ (ŠS-GEO-OŠ)
Glossary: OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček
P

priprava - učna

Obvezni dokument, ki ga mora izdelati učitelj.

Časovno sta opredeljeni dve: sprotna in letna.

Po ciljanosti je priprava lahko splošna ali posamična (za učenca s posebnimi potrebami)

--------------------------------------------------------------

Glede na mnenje MIZŠ, zapisano v Šolskih razgledih, oblika in podrobna vsebina nista predpisani, ker gre za osebni učiteljev dokument. Zapisano je zgolj, naj bo priprava vsebinska in metodična.

--------------------------------------------------------------

Ker so učni načrti ciljni in se nekateri cilji pojavljajo v več urah, ZRSŠ zagovarja t.i. tematske priprave kot obliko sprotnih priprav (za več šolskih ur skupaj). V šolski praksi se pogosto pojavlja praktično-tehnično poimenovanje "urna priprava", ki pa v zakonodaji ni uporabljano, saj bi se s tem usmerjalo na razkosevalno pripravljanje za vsako uro posebej po načelu ČRUS-a.

--------------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Z vidika zakona bi bilo za tematsko pripravo na tematski sklop Avstralija dovolj zapisati dve besedi:

Avstralija (vsebina)

Razgovor (metoda)

Vendar na vsaki šoli lahko pedagoška konferenca ali strokovni aktiv sprejme svoja pravila o pisanju priprav. Zavedajoč se pri tem, da izkušnje kažejo, da se podrobno zapisane priprave pri dejanskem pouku nikoli ne more dobesedno uresničiti.

I.L.