Kako ocenjujem poštevanko v 3. razredu v skladu z Učnim načrtom za matematiko?

Kako ocenjujem poštevanko v 3. razredu v skladu z Učnim načrtom za matematiko?

od Katarina Podbornik -
Število odgovorov: 0

Na znanje poštevanke so v Učnem načrtu vezani naslednji standardi znanja:

  • poišče manjkajoči člen pri računih seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja,
  • pozna zmnožke do avtomatizma v obsegu 10 X 10 in količnike, ki so vezani na poštevanko,
  • pozna in uporablja računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje ter njihove lastnosti,
  • reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja,
  • pozna matematično terminologijo,

in minimalni standard za 3. razred:

  • pozna zmnožke v obsegu 10 x 10 in količnike, ko so vezani na poštevanko,
  • reši (besedilni) problem (konkretna in slikovna raven).

1.       Kaj pomeni znati poštevanko ali kaj pomeni avtomatizirano znati poštevanko?

Predmet avtomatizacije so lahko le tiste operacije, ki jih učenci predhodno razumejo. To pomeni, da je splošno veljavno načelo, ki se glasi »Poštevanko je treba znati na pamet.« treba upoštevati s predpogojem, da učenec operacijo množenja razume (kar pridobi s konkretnim materialom, ubeseditvijo, uporabo itd.). Da bi se znanje poštevanke avtomatiziralo, jo je potrebno sistematično in v različnih kontekstih ponavljati v daljšem časovnem obdobju.

2.      Preverjanje in ocenjevanje t.i. poštevanke

Kadar se sprašujemo o preverjanju in ocenjevanju znanja, mora le to izhajati iz ciljev in standardov znanja obravnavanega sklopa, kriteriji ocenjevanja pa izhajajo iz standardov znanja.

Nekaj poudarkov glede ocenjevanja poštevanke:

  • v eno ocenjevanje ne vključujemo samo »golih računov« poštevanke, pač pa vključimo tudi druge naloge, ki pokrijejo še druge standarde znanja; 
  • ne ocenjujemo samo avtomatizacije poštevanke, pač pa vse ravni matematičnega znanja (osnovno, proceduralno, problemsko), kar pomeni, da poštevanko vključimo kot računsko operacijo pri reševanju npr. matematičnih problemov.

Pri ocenjevanju, kjer so navedeni le računi množenja, se lahko kriterij ocenjevanja nanaša zgolj na število pravilno rešenih računov, kar pa ne sme biti edini kriterij za doseganje standardov znanja, saj s tem ne preverimo vseh standardov znanja (in taksonomskih stopenj) vezanih na poštevanko in ne izrazimo kvalitete doseženega znanja (standarda).

3.      Kaj so kriteriji ocenjevanja?

KRITERIJI so z besedo izražena kvaliteta in kvantiteta znanja / spretnosti / veščine, ki jo enoznačno razumeta tisti, ki izkazuje znanje in tisti, ki vrednoti; so osnova za vrednotenje

Pri oblikovanju kriterijev upoštevamo področja spremljanja posameznega predmeta ter standarde znanja iz UN.

Kriteriji NISO prepisani STANDARDI iz UN, niti zapisane DEJAVNOSTI učencev, niti MEJE MED OCENAMI (torej to niso odstotki - %) niti TOČKOVNIK.

Primeri kriterijev za spremljanje in ocenjevanja poštevanke v 3. razredu bi tako lahko bili:

Področje POJMI:

·         poznavanje matematičnih pojmov: množenje, deljenje

·         prepoznavanje matematičnih pojmov: večkratnik, poštevanka, količniki

Področje: POSTOPKI

·         poznavanje do avtomatizma zmnožke v obsegu 10x10)

·         poznavanje do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko)

·         smiselnost ocenjevanja-predvidevanja rezultata pri množenju, deljenju;

·         pravilnost izračuna izraza (z več členi),

·         smiselnost pojasnitve, da sta množenje in deljenje nasprotni operaciji,

Področje: SPOROČANJE

·         poznavanje vloge števila 1 in 0 pri množenju in deljenju

·         smiselnost oblikovanja odgovora.

Področje: PROBLEMSKA ZNANJA

·         razumevanje besedilne in problemske naloge, 

·         ustreznost izbire matematičnega postopka (npr. račun),

·         ustreznost izvedbe matematičnega postopka;

·         pravilnost rešitev/rešitve besedilne in problemske naloge,

·         smiselnost predstavitve rešitev.

4.       Dodatna podpora

Predlagamo, da pregledate gradiva o ocenjevanju v Sodelov@lnici Razredni pouk in da se o dilemah glede ocenjevanja poštevanke pogovorite v aktivu učiteljev, ki delate z učenci istega razreda. V ta pogovor vključite razpravo o kriterijih že v fazi načrtovanja dejavnosti, saj boste tako lažje podpirali učence pri njihovem napredku in boste pri tem tudi usklajeni.

V priročniku Formativno spremljanje na razredni stopnji (Novak idr., 2018) lahko najdete mnoge primere spremljanja lastnega napredka, prilagajanja načinov učenja, samopresojanja uspešnosti znanja poštevanke. Med drugim tudi kolo na spodnji sliki, ki pelje učenca do razumevanja kriterijev. 


V prilogi ponujamo članek iz Revije Razredni pouk o tem, kaj pomeni znati poštevanko (Razredni pouk, 2018, 3. številka, str. 5-7).