Izvedba športnega dne v času izobraževanja na daljavo

Odg: Izvedba športnega dne v času izobraževanja na daljavo

od Katarina Podbornik -
Število odgovorov: 0
Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. (vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Dnevi_dejavnosti.pdf).
Dnevi dejavnosti v okoliščinah izobraževanja na daljavo zahtevajo nekoliko drugačne pristope. Zaradi priporočil (NIJZ) po vsakodnevnem gibanju na prostem je učence priporočljivo usmerjati v varne gibalne dejavnosti na prostem, tega pa ne poimenujemo kot športni dan.
V trenutni situaciji učitelj učence spodbuja k vsakodnevni telesni dejavnosti v naravi in doma (v skladu z NIJZ priporočili sam ali v krogu družine). Učitelj jih lahko z različnimi vprašanji podpre in tako pomaga pri načrtovanju, organizaciji, izvedbi in evalvaciji dejavnosti (kakšen cilj si bo učenec zastavil, kdo bo pri izvedbi sodeloval, kako bo poskrbel za higieno in ustrezno prehrano ter redno pitje vode ipd.) Pri načrtovanju se lahko izbira: npr. talne igre, igre z žogo, sprehod, mini poligon ... Pri gibalnih aktivnostih učenec uporabi pripomočke, ki jih ima doma na razpolago.
Pomembno je, da učitelj pri podajanju navodil izhaja iz učencem že znanih in izvedenih aktivnosti, njihovih izkušenj ter zmožnosti (npr. če učenci nimajo izkušenj s prej navedenim, jih učitelj ustrezno prilagodi).
Učenec lahko zbira različne dokaze predvsem zase, na podlagi katerih bo lahko spremljal svojo gibalno aktivnost: npr. načrt športne aktivnosti, “varnostni” načrt, načrt poligona, skice gibalnih vaj, fotografije izvedbe, skica poligona, kratka evalvacija, refleksija … Učenci naj bodo motivatorji za gibalne aktivnosti v družini, prav tako pa naj bo učitelj motivator učencem s svojim zgledom.
Zelo pomembno je, da učitelj spodbuja dnevno gibalno aktivnost učencev, pri usmeritvah pa ves čas spremlja in upošteva zadnja navodila pristojnih inštitucij, ki se lahko dnevno spreminjajo.
Učitelj ob usmerjanju učencev v te aktivnosti ne uporablja izraza dnevi dejavnosti (npr. športni dan). Presojo o tem, ali se dejavnosti izvedene na daljavo opredelijo kot športni dan v dokumentaciji učitelja, bo naknadno opravilo vodstvo šole.
Na spodnji povezavi lahko dobite še več informacij in se sproti odločate v skladu z njimi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov