Program: SLOVENŠČINA NA MATURI, POUK, OCENJEVANJE

Ciljna skupina: učitelji slovenščine v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah

Število ur:  8

Predvideni čas izpeljave (v dveh delih):  

  • torek, 23. november 2021 (4 ure) in 
  • četrtek, 25. november 2021 (4 ure).

Kraj izpeljave: na daljavo, v spletni učilnici za seminar 

Prijavljeni bodo ključ za dostop in povezavo dobili z vabilom na svoj e-naslov.

Cilji seminarja: 

  • Predstaviti strokovne usmeritve in učinkovite didaktične pristope za razvijanje zmožnosti književnega branja in pisnega tvorjenja besedil v povezavi z razvijanjem jezikovne in metajezikovne zmožnosti.
  • Na primeru izpitnih pol 1 in 2 spomladanskega roka mature iz slovenščine 2021 usmeriti učitelje v sprotno spremljanje razvijanja sporazumevalne zmožnosti dijakov od 1. do 4. letnika s poudarkom na oblikovanju kriterijev za vrednotenje/ocenjevanje znanja in povratni informaciji – za pouk v šoli in na daljavo.

Rok prijave:  do 15. 11. 2021

Koordinatorica:

mag. Darinka Rosc Leskovec; Zavod RS za šolstvo, Darinka.Rosc-Leskovec@zrss.si