Ciljna skupina: učitelji slovenščine v OŠ in SŠ

Ključne besede: jezikovni pouk, branje, slovnica, obnova, ocenjevanje

Namen seminarja:

Učiteljem slovenščine v OŠ in SŠ predstaviti temeljna izhodišča o tem, kako celostno načrtovati jezikovni pouk v šoli in na daljavo (tudi z digitaliziranimi/interaktivnimi učnimi načrti/katalogi znanja) ter kako slovnično znanje povezovati z boljšim razumevanjem in tvorjenjem besedil tudi pri ocenjevanju.

Cilji seminarja: Razvijanje, sprotno spremljanje in vrednotenje slovničnega znanja v povezavi z branjem, razumevanjem in tvorjenjem neumetnostnih besedil v OŠ in SŠ:

  • (kritično) branje in celostna obravnava neumetnostnih besedil v povezavi s slovničnim znanjem;
  • dejavnosti pri pouku, sprotno spremljanje in ocenjevanje znanja po vertikali na primeru obnove v OŠ in SŠ;
  • pouk in ocenjevanje na daljavo – smiselna in učinkovita uporaba spletnih učnih okolij in orodij.

Obveznosti udeležencev:

Udeleženci naj pred izvedbo seminarja:

  • pregledajo  določila učnega načrta/kataloga znanja v povezavi s temami seminarja;
  • razmislijo o morebitnih strokovnih dilemah  pri obravnavi neumetnostnih besedil in/ali ocenjevanju slovničnega znanja.

Trajanje: 8 ur (izvedeno v treh delih): 

  • 1. del (videokonferenčno predavanje z delavnico) 4 ure, 
  • 2. del (individualno delo udeležencev) 2 uri,
  • 3. del (videokonferenčno srečanje, predstavitev primerov iz prakse) 2 uri.

Koordinatorici: