Za vstop v spletno učilnico potrebujete ključ. Za pridobitev le tega kontaktirajte koordinatorico seminarja Ljiljano Mićović Struger (ljiljana.micovic-struger@zrss.si).

Ciljna skupina: učitelji slovenščine (1. VIO, 2. VIO, 3. VIO)

Cilji: delo s književnim besedilom (poslušanje, branje obveznih besedil) in priprava učitelja pred obravnavo v razredu (značilnosti usmerjenega pogovarjanja); didaktični koraki metode usmerjenega pogovarjanja za razumevanje in kritično branje književnega besedila; branje književnega besedila  kot učitelj (elementi, ki jih mora učitelj poiskati pred obravnavo in predvideti zaradi interpretacije in poustvarjanje učencev na učinkovit način, četudi bralna tehnika še ni usvojena); tvorjenje besedil in odzivov o prebranem književnem besedilu; pomen povezave ciljev po vertikali in nadgradnja ter zahtevnost nalog glede na razvito zmožnost od prvega razreda naprej; prikaz rabe različnih orodij.

Obveznosti: Opravljene dejavnosti v spletni učilnici in udeležba na videokonferenci.

Udeleženci naj se na izvedbo seminarja prek VK pripravijo tako, da: pregledajo Učni načrt Slovenščina od 1. do 9. razreda, področje Književnosti: operativni cilji, vsebine (2. Spoznavajo dela naslednjih avtorjev in avtoric mladinske književnosti (1. VIO in 2. VIO) ter 2. Poznajo naslednje književnike in njihova dela in 4. Berejo naslednja obvezna besedila (3. VIO)) in standarde znanja ter didaktična priporočila; na seminarju  bomo uporabljali različna orodja, zato vas prosimo, da si do udeležbe na njem oblikujete/kreirate svoj Google račun; razmislijo o morebitnih strokovnih dilemah, ki se v povezavi z obravnavo književnih besedilo pojavljajo ob pouku na daljavo.