Blog spletnega mesta

vidno vsem

Pri pridobivanju dokazov o učenju in znanju učencev bom uspešna, ko bodo učenci reševali naloge, ki bodo od njih zahtevale ustvarjalnost, kritično mišljenje, razumevanje in katere jim bodo omogočale spremljati svoj napredek

Kriteriji uspeha pri pridobivanju dokazov pri zgodovini v 6. razredu pri učni temi Kako spoznavamo zgodovino so naslednji: 

Učenec:

1. ob slikovnem gradivu in zgodovinskih virih našteje vrste zgodovinskih virov in opiše njihove značilnosti ter navede ustanove, ki jih hranijo

2. ob analizi legend, šeg in arhitekturne-stavbne dediščine ugotovi pomen zgodovinskih virov za zgodovino

3. s  pomočjo IKT razvije spretnost iskanja zgodovinskih virov in literature

4. z uporabo večperspektivnih zgodovinskih virov in literature razvije zmožnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov 
[ Spremenjeno: torek, 24 november 2020, 18:26 ]

Komentarji

   
  Slika Metka Kodrin
  od Metka Kodrin - ponedeljek, 9 november 2020, 15:24
  vidno vsem

  1. Aktivno učenje.

  2. Domače delo

  3. Povezava s sošolci in izmenjava znanja.

  4. Samovrednotenje.

  5. Preverjanje.

  6. Povratna informacija učitelja.

  [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 17:47 ]

  Komentarji

    
   vidno vsem

   - Smiselno zastavljeni cilji, ki jih učenci razumejo.

   - Informacije podane na način, da so razumljive učencem.

   - Učenec želi še več ampak zato, ker ga to zanima ali pa je našel zanimiv način iskanja podatkov.

   - Ko bo učenec pridobljeno znanje znal uporabiti še na drugih področjih.

   - Ko se bo učenec znal oceniti in smiselno vrednotiti svoje znanje ter dosežke sovrstnikov.

   *uspešna uresničitev v praksi

   **še dodatno znanje


   [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 18:11 ]

   Komentarji

     
    Slika Ana Rudnik Pavlica
    od Ana Rudnik Pavlica - ponedeljek, 9 november 2020, 15:23
    vidno vsem

    Ko popolnoma razumeš, obvladaš LDN in dojameš na kakšen način lahko učenec izkaže znanje (ustno, pisno, praktično), vsi niso enako močni na vseh področjih - zato prilagajaš.

    [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:24 ]

    Komentarji

      
     vidno vsem

     Pri zbiranju dokazov o učenju in znanju bom uspešna, če:

     - bom uspešno motivirala učence,

     - bom upoštevala posebnosti pri učencih,

     - bom izhajala iz njihovega predznanja,

     - bom individualizirala in diferencirala delo učencev,

     - bom dajala jasna navodila, napotke za delo,

     - bom omogočala svobodno izbiro vsebin (motivacija za učence),

     - jih bom pri delu spodbujala,

     - jim posredovala sprotne povratne informacije,

     - bom omogočila sokreiranje kriterijev uspešnosti.

     Komentarji

       
      OE Maribor
      od Nada Nedeljko - ponedeljek, 9 november 2020, 15:22
      vidno vsem

       - izhajam iz ciljev ter vključujem participacijo učencev

      Komentarji

        
       Slika Maja Ljubič
       od Maja Ljubič - ponedeljek, 9 november 2020, 15:22
       vidno vsem
       Zanimiva so orodja PhotoMth, Mindmeister in Storybird.
       Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

       Komentarji

         
        Slika Simona Marolt
        od Simona Marolt - ponedeljek, 9 november 2020, 15:22
        vidno vsem

        Pri pridobivanju raznovrstnih dokazov o učenju in znanju učencev bom uspešna, ko bom zbrala podatke, ki izhajajo iz procesa učenja. Na osnovi zbranih dokazov bom lahko prilagajala proces poučevanja, izbirala in prilagajala dejavnost za učence in ugotavljala njihov napredek. Dokazi me bodo vodili pri nadaljnjemu načrtovanju dela.

        Komentarji

          
         Slika Mateja Podgoršek
         od Mateja Podgoršek - ponedeljek, 9 november 2020, 15:22
         vidno vsem

         Pri tem bom uspešna, ko mi to ne bo vzelo preveč časa v samem procesu pouka. Ko bom razvila hitro tehniko za beleženje dokazov.

         Komentarji

           
          Slika Aleš Drinovec
          od Aleš Drinovec - ponedeljek, 9 november 2020, 15:20
          vidno vsem

          Kriteriji doseganja znanja:

          - učenec odpre ustrezen urejevalnik

          - učenec nastavlja pisave in lastnosti pisav iz orodjarne in dodatnih možnosti pisav (opravljena vaja1)

          - učenec nastavlja lastnosti odstavkov iz orodjarne in dodatnih možnosti orodjarne Odstavek (opravljena vaja2 in vaja 3)

          - učenec nastavlja lastnosti strani s pomočjo orodjarne in dodatnih možnosti orodjarne Postavitev (opravljena vaja 4)

          ...

          Komentarji