Vnos v blog uporabnika Luật Nhân Dân

vidno vsem

Điều kiện mở cửa sổ lẻ hàng hóa dầu được định nghĩa như thế nào? Hồ sơ và t tự động cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện Bán lẻ xăng dầu ra sao? Dưới đây là những lời giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Điều kiện để mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Điều 24 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP quy định điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu như sau:

Cửa hàng xăng dầu có đủ điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện Bán lẻ xăng dầu:

  1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp phép phê duyệt.
  2. Thuộc là Hữu, Đồng là Hữu Của Thượng Nhân là Đại Lý HOAcThe Tonga Đại Lý HOAcThượng Nhân Nhân Quyền Bán chỉ Xang Đầu HOAcThượng Nhân Phân phối Xang Đầu HOAcThượng Nhân Kinh Doanh xuất khẩu, nhập khẩu Xang Đầu HOAcThượng Nhân Sản xuất Xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại this nghị định (đề xuất thương mại phải đứng tên tại cửa sổ chứng nhận Giấy chứng nhận đủ bề mặt kiệ).
  3. Được thiết kế, xây dựng và có thiết bị trang theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy. với quyền đó.
  4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và phải có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và chống lỗi.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP quy định:

“Bỏ một số điều khoản, tài khoản của Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Bỏ qua ... Điều khoản 1 24 ”

=> Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Thuộc là Hữu, Đồng là Hữu CUA Thượng Nhân là Đại Lý HOAc Tông Đại Lý HOAc Thượng Nhân Nhân Quyền Bán chỉ Xang Đầu HOAc Thượng Nhân Phân phối Xang Đầu HOAc Thượng Nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu Xang Đầu HOAc Thượng Nhân Sản Xilanh xuất khẩu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận dẫn dắt h ..n b

- Được thiết kế, xây dựng và có thiết bị trang theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013 / TT-BCT về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, môi trường bảo vệ.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và chữa cháy.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng

Sở Công Thương có quyền cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán xăng dầu

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP quy định: “Sở Công Thương có trách nhiệm cấp mới, bổ sung, sửa đổi và cấp lại chủ sở hữu chứng chỉ giấy phép một cửa sổ hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định này ”.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP quy định:

“2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

(a) Nơi có bất kỳ:

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê khai thiết bị trang của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xâang dầng cự ly;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định đ.

Bạn ở đâu:

  • Đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ dầu theo mẫu
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu
  • Bản kê khai thiết bị trang của cửa hàng bán lẻ dầu và chứng minh tài liệu hợp pháp về việc xây dựng cửa hàng bán lẻ dầu
  • Bản sao chỉ hoặc giấy tờ tương đương về việc đào tạo nghiệp vụ của bộ quản lý và cửa hàng nhân viên.

The character level of the certificate of the row level of sỉ lẻ điều kiện

Tài khoản 3, Tài khoản 4 và Tài khoản 5 Điều 25 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP quy định:

“3. The character level of the certificate of the row level of sỉ lẻ điều kiện:

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

b) Hợp lệ hồ sơ chưa đủ trường, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản của yêng nh

c) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và chứa đầy đủ. theo số 4 mẫu tại Phụ lục kèm theo nghị định này cho nhân viên. Trường hợp từ chối cấp chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện Bán lẻ dầu nhớt có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Thương nhân được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ dầu phải nộp và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. ”

Như vậy, chứng chỉ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ dầu bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân gửi một bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

- B c 2: Th m đ⁇ nh h⁇ s ⁇.

Bạn có thể tìm thấy một trong những phù hợp với bạn?

+ Hồ sơ hợp lệ đầy đủ, hợp lệ, viết giấy biên nhận giao cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định.

+ Hợp lệ hồ sơ chưa đủ trường, trong vòng bảy 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương.

- Bước 3: Cấp giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận. đề nghị.

Trường hợp từ chối cấp chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện Bán lẻ dầu nhớt có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp mới. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ dầu nhớt phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là tư vấn của Luật Nhân Dân về thủ tục mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu mới nhất [year] . If you get a lot of this problem or the following problem to have a liên quan, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp mộ c c.

Nguồn:  https://luatnhandan.vn/thu-tuc-mo-cua-hang-ban-le-xang-dau/