Vnos v blog uporabnika Luật Nhân Dân

vidno vsem

Dưới đây là hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu của Nhà nước theo mẫu mới nhất [năm] được sử dụng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà ở của cô gái thu trên đó.

mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu của Nhà nước

Mợ hợp đồng mua bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………., Ngày …… tháng …… năm …….

Gộp ĐỒNG MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Сố …… / ХЂ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều hành của Luật Nhà ở;

Ngày tiếp theo 19/16/2016 / TT-BXD 30 ngày 06/11/2015 Đây là ngày quan trọng nhất trong tháng của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015 / NĐ 2015 of Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều hành của Nhà Luật ở;

Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở của Ông (Bà) ……………………… .Đề ngày ………… / ……… / ………

Căn cứ ………………………………………………… .;

BÊN BÁN NHÀ sau (sau đây gọi tắt là Bên bán):

- Đơn vị tên: ............................................. ...................................................... ................

- Người đại diện theo luật: .......................................... .........................................

- Thường trú nhân khẩu: ............................................ ...................................................... ....

- Liên hệ địa chỉ: ............................................ ...................................................... .............

- Điện thoại: …………………………………… Fax (nếu có): .......................... .....................

- Số tài khoản: …………………………… ..tại Ngân hàng: ............................ .....................

- Số thuế: ............................................. ...................................................... ................

BÊN MUA NHÀ sau (sau đây gọi tắt là Bên mua):

- Ông (bà): ………………………………… .là đại diện cho các thành viên trong hộ gia đình ………………………… ký ngày …… ../ ( ./…………… ..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân): ………………………… ..cấp ngày… ../… ../ ……., Tại        

- And wife or stack (if have) is: ....................................... ...

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân): ……………………………… cấp ngày… ../… ../ ……., Tại  

- Thường trú nhân khẩu: ............................................ ...................................................... ....

- Điện thoại: .............................................. ...................................................... ................

- Liên hệ địa chỉ: ............................................ ...................................................... .............

Hai bên chúng tôi, tôi nhất định ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin của nhà ở mua bán:

1. Loại nhà g (ghi rõ căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự)

...................................................... ...................................................... ...............................

2. Home address at: ........................................... ...................................................... ..............

...................................................... ...................................................... ...............................

3. Nhà cấp (hạng) ở: ……………………… nhà vị trí ở ............................ ..........................

4. The quality ratio of the house is: ..................................... ..................................

5. Tổng diện tích sử dụng nhà ở là ………… ..m2, trong đó tích diện chính là ………… m2; diện tích nhà phụ là ………… .m2.

6. Diện tích đất là: ……… ...... m2, trong đó sử dụng chung là ………… .m2, sử dụng riêng là: …………… .m2.

7. Diện tích đất liền kề ngoài Hợp đồng thuê nhà ở (nếu có): …………… .m2

(Kèm theo bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất thể hiện diện tích theo Hợp đồng hoặc ngoài Hợp đồng thuê nhà ở).

Điều 2. Giá bán nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá bán nhà ba (bao gồm tiền nhà và tiền chuyển quyền sử dụng đất), trong đó:

a) Tiền nhà ở là: …………………………………………… ..Việt Nam đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

b) Tiền chuyển quyền sử dụng đất là …………………… .Việt Nam đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

Cộng cộng: a + b = …………………………………… ..Việt Nam đồng (I)

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

2. Số tiền mua nhà ở Bên mua được miễn phí, giảm bớt là:

a) Tiền nhà ở là: …………………………………………… ..Việt Nam đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

b) Tiền sử dụng đất là: ……………………………………… Việt Nam đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

Cộng cộng: a + b = ………………………………… ..Việt Nam đồng (II)

(Trong đó giảm tiền nhà áp dụng quy định tại ....................................... ......................

...................................................... ...................................................... ...............................

Miễn phí, giảm tiền sử dụng đất áp dụng quy định tại ...................................... .................

...................................................... ...................................................... ...............................)

3. Số tiền mua nhà ở thực tế Bên mua phải trả cho Bên bán (I - II) là: ……………………… Việt Nam đồng;

(Bằng chữ: ……………………………………………………………… ..).

4. Phương thức thanh toán: Bên mua thanh toán (ghi rõ là thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển vào Tài khoản Bên bán): ………………………

5. Đây là những gì:

a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền một lần ngay sau khi ký hợp đồng này. Bên bán có nhiệm vụ giao cho Bên mua cổ phiếu báo thanh toán tiền mua nhà sau khi ký hợp đồng này;

b) Sau khi nhận được thông báo thanh toán tiền mua nhà ở, Bên mua có nhiệm vụ thanh toán đủ tiền mua nhà ở đúng thời hạn và ghi điểm địa chỉ.

Điều 3. Nhà nhận giao thời hạn ở

1. Hai bên nhất thiết nhà giao nhận thời gian ở ngày ……… tháng ……. Tên ……. kể từ ngày bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở (hoặc ở).

2. Sau khi Bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về việc mua bán nhà ở và đã nhận nhà theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thì bên trong sang cho cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây Gọấnậ choàtà).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của Bên bán:

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua nhà theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này;

b) Bàn giao nhà ở cho Bên mua đúng thời gian thỏa thuận;

c) Yêu cầu Bên mua bảo vệ nhà quản lý trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở;

d) Chấm hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp quá ………. date from the date of the contract of the Composite. Bên mua không thực hiện thanh toán tiền mua nhà ở đó không có lý do chính đáng;

f) Các quyền khác theo thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ của Bên bán:

a) Giao nhà cho Bên mua đúng thời hạn tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Hướng dẫn Bên mua nộp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở này;

c) Xác định đúng diện tích nhà ở mua bán và làm thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà ở sang cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận cho Bên mua;

d) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định về việc quản lý sử dụng nhà đối với nhà ở mua bán là nhà chung cư, nhà liên kết;

đ) Chấp nhận quyền điều hành của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp nhận hợp đồng này;

e) Các dịch vụ khác theo thỏa thuận.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của Bên mua:

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở;

c) Các quyền khác theo thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ của Bên mua:

a) Thanh toán đầy đủ tiền mua nhà ở và nộp các dịch vụ chính về việc mua bán nhà theo đúng quy định;

b) Chấp nhận toàn bộ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở và quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp nhận liên quan đến Hợ;

c) Chấp nhận các quy định về việc giữ môi trường bảo vệ và an ninh thứ tự trong khu vực cư trú;

d) Trường hợp quá …… .. ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà Bên mua không thanh toán đủ tiền mua nhà theo yêu cầu của Phiếu báo thanh toán tiền mua nhá hàng qungởộụ theụụụụụụụụ that does not have the main value, will be terminating contract. Nếu Bên mua muốn tiếp tục mua nhà ở thì phải ký kết lại Hợp đồng mua bán nhà ở mới;

e) Các dịch vụ khác theo thỏa thuận.

Điều 6. Link của các bên

1. Hai bên cùng một cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp đồng ký kết. Trường hợp các bên có tranh chấp nhận về nội dung của đồng Hợp tác này, hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông tin thương mại. Trong các trường hợp không có thương lượng, thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Other cam kết theo thỏa thuận.

Điều 7. Hiệu lực của đồng Hợp tác

1. This contract with the effect of the date ………… ..

2.

BÊN MUA NHÀ Ở

(ký và ghi rõ tên của họ)

BÁN NHÀ Ở

(ký tên, đóng dấu)

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo Hợp đồng mua bán

(đính kèm Hợp đồng mua bán nhà số …… ..ký ngày… ../…. /….)

Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà chỉ có diện tích theo Hợp đồng thuê nhà ở

Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt bằng nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở

Name of the face

Ký hợp đồng mua bán nhà ở

(ký và ghi rõ tên của họ)

Bên bán nhà ở

(ký tên, đóng dấu)

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở mua cả diện tích theo Hợp đồng thuê và diện tích nằm ngoài Hợp đồng thuê

Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt bằng nhà theo Hợp đồng thuê nhà ở và ngoài Hợp đồng thuê nhà ở

Name of the face

Ký hợp đồng mua bán nhà ở

(ký và ghi rõ tên của họ)

Bên bán nhà ở

(ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Trường hợp thuê chỉ mua diện tích theo hợp đồng thì sử dụng bản vẽ theo hợp đồng thuê nhà ở ví dụ 1; Trường hợp mua có cả tích hợp ngoài Hợp đồng, thiết lập bản vẽ sơ đồ theo ví dụ 2.

Trên đây Luật Nhân Dân đã chia sẻ về nội dung Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu của Nhà nước mới nhất năm [year]. If you are the băn khoăn, thắc mắc khi hợp tác hoặc vấn đề để có liên quan, hãy liên hệ với dịch vụ pháp luật của Luật Nhân Dân để giải quyết vấn đề.

Nguồn:  https://luatnhandan.vn/mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc/