Seznam aktivnih politik

Ime Tip Uporabnikova privolitev
Politika zasebnosti Politika zasebnosti Vsi uporabniki
Splošni pogoji Politika strani Vsi uporabniki

Povzetek

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo Arnes izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Politika pojasnjuje postopke in namene, za katere se podatki obdelujejo, soglasja in njihov preklic, ugovore, pridobivanje podatkov in pravice uporabnikov.

Celotna politika

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo Arnes izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI OBDELOVALCA

Arnes, Tehnološki park 18
SI-1000 Ljubljana

Dodatne informacije glede obdelovalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani zavoda Arnes (www.arnes.si) oziroma na zahtevo na podpora@arnes.si.

Na skupnost.sio.si gostujejo številni upravljalci osebnih podatkov, kot je razvidno iz imen glavnih kategorij spletnih učilnic.


NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Osebne podatke bomo obdelovali za namene obveščanja in sodelovanja v dejavnostih upravljalcev spletnih učilnic v katere se boste vključevali in izdaje javnih listin (npr. potrdil).

Z vključitvijo v posamezne spletne učilnice se strinjate z namenom obdelave podatkov, kot jih določa upravljalec izbrane spletne učilnice.


SOGLASJA

V primeru pridobitve soglasja bo Arnes obdeloval le za namene, za katere je soglasje podano.


PREKLIC SOGLASIJ

Soglasje lahko prekličete s pisno vlogo poslano na naslov obdelovalca.

V primeru preklica soglasja bo Arnes prenehal z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja. Vlaganje morebitnih kasnejših zahtevkov po izdaji javnih listin po preklicu soglasja ni več mogoče.


UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov podpora@sio.si ter s pisno vlogo na naslov obdelovalca.


PRIDOBIVANJE PODATKOV

Arnes osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali prek tretjih oseb, pri čemer v obeh primerih obdeluje iste vrste osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Arnes-u lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki Arnes-om sklene pogodbeno razmerje (npr. ravnatelj, ki zbira osebne podatke svojih zaposlenih za namene izobraževanj). V tem primeru je tretja oseba dolžna pridobiti ustrezno soglasje za posredovanje osebnih podatkov Arnes-u ter uporabnika o tem seznaniti.

Podatki, ki jih Arnes zbira o posameznikih so: ime in priimek, elektronska pošta, datum rojstva, institucija delovanja oziroma izobraževanja, udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih ter izdana potrdila.


OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki bodo v skladu z namenom obveščanja in izdaje javnih listin hranjeni do preklica.


PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko vlogo zahtevajo:

 • Izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih Arnes o uporabniku obdeluje,

 • Popravek podatkov v primerih, ko hranjeni osebni podatki niso pravilni,

 • Izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pri čemer bodo s strani upravljalca obveščeni, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših zahtevkov za izdajo javnih listin.


PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da Arnes pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov obdelovalca.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.


KONČNA DOLOČBA

Ta Politika zasebnosti začne veljati s 15. 9. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje.


Povzetek

Splošni pogoji opredeljujejo deležnike portala, določajo pristojnosti in odgovornosti, postopke pri urejanju uporabniških računov, nedopustno rabo spletnega mesta, postopke pri reševanju zahtevkov in pri pozabljenih geslih.


Celotna politika

UVODNE OPREDELITVE

Skupnost.sio.si je spletno mesto, za katerega skrbi javni zavod Arnes (v nadaljevanju skrbnik spletnega mesta) in ponuja storitve, ki jih zagotavlja sistem Moodle.

Moodle je sistem za upravljanje z učnimi vsebinami, ki uporabnikom omogoča vzpostavljanje oziroma uporabo učnih okolij v obliki spletnih učilnic.

Spletna učilnica je spletno okolje, kjer uredniki uporabljajo različna orodja in objavljajo vire z namenom vodenja učnega procesa, projekta ipd.

Kategorija spletnih učilnic je zaključen sklop spletnih učilnic. Kategorizacija omogoča lažji prikaz in dodeljevanje pravic nad več spletnimi učilnicami hkrati. Vsaki kategoriji je dodeljen en ali več urednikov.

Uporabnik lahko na spletnem mestu nastopa v različnih vlogah: gost, registrirani uporabnik, urednik.

Gost je vsak obiskovalec spletnega mesta, ki si vsebine ogleduje anonimno.

Registirani uporabnik je vsak uporabnik, ki si je na spletnem mestu ustvaril račun. Račun si lahko ustvari preko sistema AAI ali s samoregistracijo.

Urednik kategorije spletnih učilnic je vsak registrirani uporabnik, ki ima uredniške pravice nad določeno kategorijo spletnih učilnic. Določi ga skrbnik spletnega mesta.

Urednik spletne učilnice je vsak registrirani uporabnik, ki ima pravico urejanja določene spletne učilnice. Določi ga urednik kategorije.


PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Vsak registrirani uporabnik skupnost.sio.si se mora strinjati s splošnimi pogoji. Pred vstopom v vsako spletno učilnico se je dolžan v opisu spletne učilnice pozanimati, ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Vstop v spletno učilnico pomeni soglasje k tem pogojem.

Urednik spletne učilnice je dolžan v opisu spletne učilnice zapisati ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Urednik spletne učilnice odgovarja za vsebino in dogajanje v spletni učilnici, ki jo ureja.


Skrbnik spletnega mesta ne odgovarja za dejavnosti in vsebine posamezne spletne učilnice in kategorije le-teh.

Skrbnik spletnega mesta, uredniki kategorij, uredniki učilnic in registrirani uporabniki morajo ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter ustreznimi predpisi Evropske unije, ki se uporabljajo in učinkujejo neposredno.

UPORABNIŠKI RAČUN

Za veljaven se smatra uporabniki račun s podatki o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika.

Račun se izbriše v primeru:
hujših kršitev splošnih pogojev oz. dodatnih pogojev spletne učilnice,
smrti uporabnika,
zahteve uporabnika,
neveljavnosti,
neaktivnosti daljše od treh let.

V primeru smrti uporabnika pošljejo zahtevek za ukinitev računa na naslov tehnične podpore na podpora@sio.si svojci, ravnatelj oziroma pooblaščena oseba uporabnikove organizacije. Z brisanjem računa se ne izbrišejo vsebine, ki jih je uporabnik prispeval.

Vsak uporabnik je odgovoren za vse podatke, ki jih sam vnese. Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

NEDOPUSTNA RABA SPLETNEGA MESTA

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega spletnemu mestu ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda ter uporaba spletnega mesta v nasprotju z nameni, zaradi katerega je bilo le-to vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje zlasti:

 • uporaba tujega uporabniškega računa ali posojanje svojega,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov,
 • uporaba dostopa do storitev za pridobitniške dejavnosti,
 • oglaševanje in razširjanje verižnih pisem,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno ali pornografsko vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.


Skrbnik spletnega mesta in uredniki kategorij in spletnih učilnic imajo pravico izvajati ustrezne ukrepe na spletnem mestu, če presodijo, da uporabnika le-te nedopustno uporablja.


POSTOPKI

Reševanje zahtevkov za pomoč uporabnikom

V primeru težav se uporabnik obrne na urednika spletne učilnice oziroma na naslov podpora@sio.si (tehnična podpora). Prvi odgovor tehnične podpore na sporočilo uporabnika se ob delavnikih izvrši v 24 urah. Podpora po odpravi težave oz. rešitvi zahtevka pozove uporabnika, da potrdi strinjanje z rešitvijo. Če uporabnik v roku 1(enega) tedna ne odgovori na poziv, sistem samodejno označi zahtevek kot uspešno rešen.

Težave z uporabniškimi računi

POZABLJENA GESLA

Uporabnik lahko ponastavi geslo na spletnem naslovu https://skupnost.sio.si/login/forgot_password.php. V primeru, da težave s prijavo v spletno mesto kljub ponastavitvi gesla ne izginejo, uporabnik odda prošnjo za pomoč na naslov podpora@sio.si. Tehnična podpora ponastavi geslo za eno prijavo z vsiljeno spremembo gesla.

V primeru težav s prijavo preko sistema AAI se uporabnika najprej usmeri na organizacijo, kjer je bil uporabniku dodeljen AAI račun (skrbnika ponudnika identitet (IdP)).
Prehod na prijavo preko sistema AAI

Tehnična podpora lahko na prošnjo uporabnika zamenja način prijave za izbrani uporabniški račun. V primeru, da ima uporabnik račun ustvarjen s samoregistracijo, lahko zamenja način prijave, tako da bo v bodoče potekala preko sistema AAI. V primeru, da ima več računov ustvarjenih s samoregistracijo, se mora odločiti, na katerega hoče prenesti AAI prijavo.

Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

Primer

Janez Novak se je dve leti prijavljal v skupnost.sio.si preko računa janezn ustvarjenega s samoregistracijo. Sodeloval je v veliko spletnih učilnicah in v nekaterih je bil tudi izvajalec.

Ker mu je pred kratkim matična šola dodelila AAI račun, bi se rad povsod, kjer je to mogoče, prijavljal z novim računom janez.novak@sola.si. Pri prvi prijavi z AAI računom je ugotovil, da gre za nov račun s popolnoma praznim profilom in da so vsi predmeti in osebne informacije še vedno na prejšnjem (starem) računu.

Na podpora@sio.si je poslal prošnjo za prenos AAI prijave na stari račun. Tehnična podpora mu pojasni posledice prenosa in zahteva njegovo potrditev. Nato podpora izvede spremembo načina prijave in od Janeza še enkrat zahteva izrecno potrditev, da z AAI prijavo želi prikaz podatkov starega računa. Ko se Janez naslednjič prijavi z AAI prijavo, ga ta vrže v račun, ki ga je imel pod staro prijavo janezn. Zato tehnični podpori potrdi, da je vse v redu. S tem je prenos AAI prijave na stari račun opravljen.

SPLETNE UČILNICE

Pri kategorijah, ki imajo svojega urednika, bo spletna učilnica ustvarjena šele po dovoljenju urednika. Prošnjo za novo učilnico, ki ne spada v nobeno kategorijo ali v kategorijo brez urednika, bo tehnična podpora posredovala uredniškemu odboru, ki bo odločal o njeni odobritvi.

Prošnja za novo spletno učilnico se pošlje na podpora@sio.si ali neposredno uredniku kategorije. Pri tem je potrebno navesti naslednje podatke:

 • naslov spletne učilnice
 • urednika spletne učilnice (e-naslov)
 • kratek opis vsebine oz. namena
 • kategorijo znotraj katere se bo spletna učilnica nahajala
 • morebitne dodatne specifične pogoje uporabe


V kategorijo Arhiv se premaknejo spletne učilnice preteklih projektov in spletne učilnice, ki so več kot 2 leti neaktivne. Ob premiku se o tem obvesti urednika spletne učilnice.

V kolikor so spletne učilnice v Arhivu neaktivne več kot pet let, se izbrišejo.

SPREMINJANJE POGOJEV RABE

Skrbnik skupnosti.sio.si si pridržuje pravico, da za potrebe optimalnega delovanje spletnega mesta, kadarkoli spremeni pogoje rabe le-teh. Uporabnike obveščamo ob večjih spremembah.